Vägledning för branschorganisationer

Vägledningen beskriver vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation. Den vänder sig till dig som arbetar inom en branschorganisation eller på ett företag som är medlem i en branschorganisation.

Vägledning för branschorganisationer

Branschorganisationer har en betydelsefull samhällsfunktion och är ett viktigt stöd för företag. Eftersom branschorganisationer utgör ett forum där konkurrerande företag möts finns dock en risk för samordning av företagens agerande på marknaden, som kan strida mot konkurrensreglerna.

Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet samarbete. Denna vägledning syftar till att hjälpa dig att identifiera samarbeten som kan vara otillåtna.

Vägledningen fokuserar på samarbeten som är vanligt förekommande just inom ramen för branschorganisationer, till exempel kalkylstöd och informationsutbyte. Generell information om samarbeten mellan konkurrerande företag, dvs. även utanför branschorganisationer, hittar du i Europeiska kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal (201 kb).

Vägledningen kan inte ersätta juridisk rådgivning

En konkurrensrättslig bedömning är komplex och måste baseras på omständigheterna i varje enskilt fall. Vägledningen kan därför inte ersätta juridisk rådgivning.

Om du är osäker på om din branschorganisation agerar på ett sätt som kan strida mot konkurrensreglerna, bör du kontakta ett juridiskt ombud med kunskap inom konkurrensrätt. Konkurrensverket ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.  

Vem ansvarar för att konkurrensreglerna följs?

Varje branschorganisation ansvarar för att deras beslut, rekommendationer och övrigt agerande överensstämmer med konkurrensreglerna.

Ett medlemsföretag, som utifrån en branschorganisations beslut eller rekommendationer eller i övrigt deltar i en otillåten samordning av medlemsföretagens agerande på marknaden, kan hållas ansvarigt för sitt agerande. Det är därför viktigt att medlemsföretag använder sitt omdöme när de följer branschorganisationens beslut och rekommendationer.

Vad kostar det att bryta mot konkurrensreglerna?

En branschorganisation eller ett företag som bryter mot konkurrensreglerna kan bli skyldigt att betala konkurrensskadeavgift (böter). Avgiften kan vara högst 10 procent av branschorganisationens eller företagets årsomsättning.

Personer i branschorganisationens eller medlemsföretagets ledning, till exempel verkställande direktör, vice verkställande direktör eller styrelseledamot, riskerar näringsförbud om branschorganisationen eller företaget deltar i allvarliga och långvariga överträdelser av konkurrensreglerna.

Starta vägledningen

Användandet av vägledningen är helt anonymt och du lämnar inte några personliga uppgifter.

Starta vägledningen

Relaterad information

Senast uppdaterad: