Vägledning – samarbete i upphandlingar

Den här vägledningen beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar.

Tillåtet och otillåtet anbudssamarbete

I konkurrenslagen finns ett förbud mot samarbeten mellan företag som begränsar konkurrensen. Bestämmelsen innebär att det i regel inte är tillåtet för konkurrenter att samarbeta för att kunna lämna ett gemensamt anbud i upphandlingar. Samarbeten mellan företag som av olika skäl inte kan lämna anbud på egen hand i en upphandling är däremot tillåtna. Sådana samarbeten kan nämligen öka antalet anbud i upphandlingen och på så sätt bidra till att främja konkurrensen. 

Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet anbudssamarbete. I den här vägledningen hjälper vi dig att identifiera anbudssamarbeten som är tillåtna enligt konkurrenslagen.

Vägledningen fokuserar på anbudssamarbeten. Generell information om andra former av samarbeten mellan konkurrerande företag hittar du i konkurrenslagen och i Europeiska kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal  (1,2 Mb).

Vägledningen kan inte ersätta juridisk rådgivning

En konkurrensrättslig bedömning är komplex och måste baseras på omständigheterna i varje enskilt fall. Vår vägledning ger svar på ett urval av de frågor som kan uppstå när företag funderar på att samarbeta i en upphandling, men kan inte ersätta juridisk rådgivning.

Om du är osäker på om ditt företag agerar på ett sätt som kan strida mot konkurrensreglerna, bör du kontakta ett juridiskt ombud med kunskap inom konkurrensrätt. Konkurrensverket ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.

Starta vägledningen

Användandet av vägledningen är helt anonymt och du lämnar inte några personliga uppgifter.

 

Starta vägledningen

Relaterad information

Senast uppdaterad: