Missbruk av dominerande ställning

Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt.

Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen är det förbjudet att missbruka en dominerande ställning. Motsvarande förbud finns i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 102 är tillämplig vid sidan av 2 kap. 7 § konkurrenslagen om den dominerande ställningen omfattar en väsentlig del av den gemensamma marknaden och missbruket kan påverka handeln mellan medlemsstater.

Här kan du läsa 2 kap. 7 § konkurrenslagen.

När har ett företag en dominerande ställning?

Ett företag anses ha en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera utan att ta någon eller endast begränsad hänsyn till sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Den enskilt viktigaste omständigheten för bedömningen av om ett företag är dominerande är företagets marknadsandel. En marknadsandel över 40 procent är ett tecken på dominans. Ju högre marknadsandel ett företag har därutöver, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande. Andra omständigheter som är relevanta för bedömningen är t.ex. konkurrenternas marknadsandelar, företagets finansiella styrka och om det finns betydande inträdeshinder på marknaden.

Det är inte i sig förbjudet att ha en dominerande ställning. Däremot är det förbjudet att missbruka denna så att konkurrensen och konsumenterna skadas.

Vad är ett missbruk av en dominerande ställning?

På grund sin marknadsmakt kan ett dominerande företag under vissa förutsättningar hindra en effektiv konkurrens. Ett dominerande företag har därför ett särskilt ansvar att inte skada konkurrensen. Det innebär att ett förfarande, som är tillåtet och kanske till och med positivt för konkurrensen när det tillämpas av ett företag som inte är dominerande, kan utgöra ett missbruk när det tillämpas av ett dominerande företag.

Dominerande företag får, precis som alla andra företag, konkurrera utifrån sina förutsättningar (s.k. pris-och prestationskonkurrens). När konkurrenter marginaliseras eller rent av försvinner från marknaden på grund av sådan normal konkurrens, är det inte fråga om något missbruk. Ett missbruk innebär i regel att det dominerande företaget, genom andra metoder än sådana som hör till normal konkurrens, agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel. Sådana förfaranden kan skada konsumenterna direkt, eller leda till indirekt skada genom att förutsättningarna för en effektiv konkurrens försämras. Ett exempel på det senare är s.k. underprissättning, som gynnar konsumenterna på kort sikt men som kan försvaga konkurrensen och därigenom leda till högre priser på lång sikt. 

Objektivt godtagbara skäl och positiva effekter

Om ett företag kan visa att ett visst förfarande är motiverat av objektivt godtagbara skäl, eller att det leder till positiva effekter som överväger de negativa effekterna för konkurrensen och konsumenterna, utgör förfarandet inte något missbruk. 

Här följer några exempel på vad som kan utgöra missbruk av dominerande ställning.

Leveransvägran

Som utgångspunkt har även ett dominerande företag rätt att välja vilka företag det vill ingå avtal med. Om ett dominerande företag vägrar att leverera en vara eller tjänst som är nödvändig för att företaget som efterfrågar den ska kunna konkurrera effektivt, kan det dock vara fråga om ett missbruk.

Villkor om exklusivitet

Villkor om att en kund ska köpa hela eller stora delar av sitt behov från ett dominerande företag kan försvåra för andra företag att konkurrera effektivt.  Detsamma gäller villkor om att en leverantör bara ska leverera till det dominerande företaget. Sådana villkor kan därför utgöra missbruk.

Underprissättning

Låga priser är som utgångspunkt bra för konsumenterna. Om ett dominerande företag tillämpar så låga priser att de inte täcker företagets kostnader, kan detta leda till utestängning av konkurrenter som är lika effektiva som det dominerande företaget. Detta kan i sin tur leda till högre priser. Sådan underprissättning kan utgöra ett missbruk.

Lojalitetsskapande rabatter

Även rabatter är som utgångspunkt bra för konsumenterna. Om ett dominerande företag tillämpar lojalitetsskapande rabatter som binder upp kunderna, kan det vara svårt för andra företag att konkurrera effektivt på marknaden. Under vissa omständigheter kan tillämpningen av sådana rabatter därför utgöra ett missbruk.

Relaterad information

Senast uppdaterad: