Innehåll på sidan

En uppsats om extensiv datainsamling och om det kan angripas under EU:s konkurrensregler

Uppsatsen med titeln “Excessive Data Collection as and Abuse of Dominant Position. The Implications of the Digital Data Era on EU Competition Law and Policy” vinner delat första pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021. Uppsatsen belönas med 20 000 kronor. Författare är Emma Fröderberg Shaiek vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Publicerad den 10 december 2021.

Emma Fröderberg Shaiek, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Ämnet för min uppsats är extensiv datainsamling och huruvida det kan angripas under EU:s konkurrensregler såsom ett missbruk av dominerande ställning. Med extensiv datainsamling avses i uppsatsen datainsamling som möjliggör för plattformar att samla in och kombinera överdrivna mängder av data i syfte att skapa omfattande användarprofiler.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Jag läste en specialkurs i EU- och konkurrensrätt som bland annat riktade in sig på den digitala ekonomin och olika typer av konkurrensrättsliga frågor i relation till data. Det, tillsammans med den tyska konkurrensrättsmyndighetens beslut gentemot Facebook, inspirerade mig att skriva om ämnet.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Uppsatsen är i huvudsak strukturerad i två större delar. I en första del undersöker jag olika skadeteorier som utvecklats i konkurrensrättslig praxis och huruvida de kan användas för att angripa extensiv datainsamling under artikel 102 EUF-fördraget, som förbjuder missbruk av dominerande ställning. I en andra del undersöker jag målen med konkurrensrätten och i vilken mån de motiverar ett konkurrensrättsligt ingripande. Tanken var att genom dessa två aspekter visa att EU:s konkurrensregler kan och bör angripa extensiv datainsamling såsom ett missbruk av dominerande ställning.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– Att det finns flera sätt att angripa extensiv datainsamling under artikel 102 EUF-fördraget. Ett sätt är att förbjuda extensiv datainsamling såsom en ”begränsning av konsumentval”. Detta koncept kräver att användare ges möjlighet att välja mellan två tjänster: en tjänst som innebär mer intensiv datainsamling och en tjänst som innebär mer begränsad datainsamling. En viktig slutsats är även att målen med konkurrensrätten motiverar ett sådant ingripande för att säkerställa värden som konsumentvälfärd, rättvisa, demokrati och dataskydd.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag befinner mig just nu i Glasgow på utbytestermin där jag bland annat fördjupar mig ytterligare i konkurrensrätt. I januari börjar jag arbeta på advokatbyrån Hammarskiöld i Stockholm där tanken är att jag mestadels ska arbeta med konkurrensrättsliga frågor.

Läs uppsatsen