Innehåll på sidan

En uppsats om direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess

Uppsatsen med titeln "Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess" vinner delat första pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021. Uppsatsen belönas med 20 000 kronor. Uppsatsen är skriven av Linn Sydvik vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Publicerad den 10 november 2021.

Linn Sydvik, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Jag har skrivit om direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess. Direktupphandling innebär att en upphandlande myndighet köper något direkt från en leverantör utan att först annonsera. Sådana direktinköp kan vara tillåtna om myndigheten är i synnerlig brådska och omständigheten som orsakat brådskan är oförutsedd. Som exempel kan nämnas bristen på sjukvårdsutrustning i Covid-19-pandemins inledande skede som i vissa situationer kunde motivera snabba inköp utan annonsering. Uppsatsen handlar om direktupphandling när brådskan i stället beror på att en överprövningsprocess drar ut på tiden.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Ämnet föddes när jag läste en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, där en utdragen överprövningsprocess ledde till att myndigheten tilläts direktupphandla eftersom den långa processen var ”oförutsedd” (HFD 2019 ref. 65). Domen lämnade flera frågor öppna. Hur kan en överprövningsprocess vara en oförutsedd omständighet när så många upphandlingar överprövas? När övergår en förutsedd överprövning till att bli en oförutsedd? Och anses överprövningsprocessen vara en oförutsedd omständighet även enligt EU-rätten?

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Tanken var att ”belysa det lilla för att säga någonting om det stora”. Genom att fokusera på undantaget om direktupphandling ville jag säga någonting om regelverket i stort. I uppsatsen analyseras bestämmelsen om synnerlig brådska utifrån lagrekvisiten och svensk praxis samt ur ett EU-rättsligt perspektiv.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– EU-domstolen har en restriktiv syn på vilka omständigheter som kan orsaka synnerlig brådska. I EU-domstolens praxis saknas tydliga bedömningar som talar för att en omständighet som i sig är förutsebar kan övergå till att bli oförutsebar, vilket skiljer sig från svensk praxis.

En av de viktigaste slutsatserna är att en överprövningsprocess kan gå från att vara en förutsebar omständighet till att bli en oförutsebar omständighet. Upphandlingar som påbörjas i god tid, omkring 7–10 månader innan avtalsstart, har ansetts vara annonserade i tillräckligt god tid. I sådana fall har myndigheter i vissa fall, genom undantaget om synnerlig brådska, kunnat direktupphandla när överprövningen drar ut på tiden och det befintliga kontraktet löper ut.

Min övergripande slutsats rör bestämmelsens funktion. Att direktupphandlingar bara kan genomföras till följd av oförutsebara omständigheter fungerar som en säkerhet mot att myndigheten själv skapar en brådskande situation som den sedan kan utnyttja för att direktupphandla (och på det sättet slippa tillämpa reglerna om offentlig upphandling).

Vad gör du nu? Studerar du eller har du börjat jobba?
– Jag arbetar som biträdande jurist på Bokwall Rislund advokatbyrå som är en högspecialiserad byrå inom konkurrens- och upphandlingsrätt. Jobbar med frågor som rör offentliga kontrakt och har i det arbetet med mig mycket från uppsatsskrivandet.

Läs uppsatsen