Innehåll på sidan

Publicerad 9 februari 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:3

Offentlig upphandling – konkurrens i kristider

I kristider kan det ske plötsliga händelser som påverkar upphandlande myndigheters behov eller skapar svårigheter för leverantörer att leverera enligt avtal. Upphandlingsreglerna innehåller bestämmelser som ger flexibilitet att hantera oförutsedda händelser, men de ställer samtidigt höga krav på den upphandlande myndighetens planering och organisation.

I en upphandlingskontext kan en kris få olika typer av konsekvenser. En gemensam nämnare är ofta att något sker som har varit svårt att förutse för den upphandlande myndigheten. Då kan det uppstå ett plötsligt och brådskande behov. En kris kan även leda till att en leverantör riskerar att gå i konkurs eller i övrigt får svårt att uppfylla villkoren i avtalet. På Konkurrensverket har vi sett exempel på att upphandlande myndigheter i kristider riskerar att bryta mot upphandlingslagstiftningen, exempelvis genom att felaktigt ingå avtal utan föregående annonsering. Framförallt flyktingkrisen år 2015 och coronapandemin har lett till ett flertal ärenden som Konkurrensverket har fått anledning att granska.

Flexibilitet i upphandlingsreglerna

Det övergripande syftet med upphandlingslagstiftningen är att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor och är ett skydd för leverantörer som önskar erbjuda varor eller tjänster åt upphandlande myndigheter i någon av EU:s medlemsstater. Att konkurrensen på marknaden nyttjas även i en krissituation är en förutsättning för att upphandlande myndigheter ska få konkurrenskraftiga anbud. Reglernas syfte och utformning leder som huvudregel till att offentliga upphandlingar öppnas upp för marknadens konkurrens och minskar därmed även risken för korruption. Att aktivt främja konkurrensen i offentlig upphandling leder till att fler aktörer kan lämna konkurrenskraftiga anbud, både vad gäller pris, kvalitet och exempelvis miljömässiga eller sociala hänsyn. Det finns bestämmelser i upphandlingslagarna som ger flexibilitet för upphandlande myndigheter att hantera kriser.

Reglernas funktion i kristider

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi utövar tillsyn över upphandlingslagstiftningen och valfrihetslagarna samt upphandlingar av kollektivtrafik. Syftet med vår tillsyn är att öka regelefterlevnaden och bidra till en effektiv offentlig upphandling. I denna analys i korthet vill Konkurrensverket visa på upphandlingslagstiftningens funktion i tider av kris och beskriva några relevanta tillsynsärenden. Vi vill även lyfta fram några av de EU-initiativ som föreslagits på senare tid med anledning av uppkomna kriser. I analysen kommer Konkurrensverket främst att utgå ifrån bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Mer om konkurrens och upphandling i kristider

På temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 20

Ladda ner rapport
1,07 Mb