Innehåll på sidan

Publicerad 3 april 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:6

Livsmedelskedjan – konkurrens i kristider

Konsumenterna har det senaste året mött ökade kostnader på en rad områden. På livsmedelsområdet har priserna stigit med över 20 procent, vilket innebär en historiskt hög ökningstakt. Livsmedelspriserna har ökat mer än konsumentprisindex och i mars 2023 driver livsmedelspriserna inflationen.

De stigande livsmedelspriserna beror bland annat på effekter från flera på varandra följande kriser, exempelvis coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina, som lett till ökade kostnader i flera led i livsmedelskedjan. Bland förklaringarna finns också en svag svensk krona. Det går dock inte att utesluta att en del av prisökningen också beror på en dålig konkurrenssituation.

Konkurrensverket har granskat livsmedelskedjan i olika avseenden vid ett flertal tillfällen och på olika sätt, såväl genom rapporter som i tillsynsverksamheten. När Konkurrensverket studerade livsmedelskedjan 2018 var bedömningen att konkurrensen fungerade huvudsakligen väl, både inom handel och produktion. Att säkerställa att konkurrensen fungerar är dock ett löpande arbete för Konkurrensverket. Det är viktigt inte minst på högt koncentrerade marknader, där det finns en inneboende risk för konkurrensproblematik på. Den svenska livsmedelskedjan kännetecknas bland annat av att det finns få aktörer i flera
led och delmarknader. Få aktörer på en marknad behöver inte nödvändigtvis betyda att konkurrensen är svag. Risken är dock större att konkurrensen inte fungerar som den borde på marknader med få aktörer.

En väl fungerande konkurrens har förutsättningar att bidra till lägre priser på livsmedel eftersom varje ökning i pris innebär en risk att förlora kunder till konkurrenterna. Konkurrens gör också så att företag blir mer effektiva och skapar goda förutsättningar för
innovation. Den höga inflationen på livsmedel kan potentiellt påverka och påverkas av konkurrensförhållanden och konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Under sådana förhållanden är det särskilt viktigt att konsumenter och företag är uppmärksamma på och ifrågasätter prisökningar som inte verkar motiverade.

I denna analys redogör Konkurrensverket för möjliga orsaker till ökade livsmedelspriser samt beskriver utvecklingen i livsmedelskedjan, Konkurrensverkets tillsyn av livsmedelskedjan och vår pågående genomlysning av livsmedelskedjan. Detta är en inledande analys och redogörelse av marknadsstrukturerna, marknadsutvecklingen och Konkurrensverkets arbete i livsmedelskedjan. Detta analysarbete är inte färdigt utan Konkurrensverket genomför för närvarande en bred genomlysning av livsmedelskedjan. Konkurrensverket kommer inom ramen för genomlysningen granska de kraftiga prishöjningarna av livsmedel och om de beror på bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Vidare kommer Konkurrensverket granska bland annat om aktörerna i något led ökat sina vinstmarginaler, om och hur handelns egna märkesvaror (EMV) haft en prispressande eller prishöjande effekt och om EMV påverkat konkurrensen i olika led. Konkurrensverket kommer även analysera det koncentrerade grossistledet och hur det påverkar prisbildningen samt hinder för nyetablering av dagligvarubutiker.

Mer om konkurrens och upphandling i kristider

På temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Relaterad information

Genomlysning av livsmedelsbranschen

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 36

Ladda ner rapport
834,34 Kb