Innehåll på sidan

Publicerad 19 januari 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:2

Finansmarknaden – konkurrens i kristider

I kristider är det av stor betydelse att konkurrensen fungerar väl i finanssektorn eftersom den står för en viktig och betydande del av hushållens ekonomi. Kunderna på finansmarknaden har dock länge varit trögrörliga vilket hämmar konkurrensen. Men det finns tecken på att konkurrensen på finansmarknaden har förbättrats de senaste åren.

Den finansiella tjänstesektorn är en viktig del av hushållens ekonomi på flera sätt. Å ena sidan står utgifter för bolån för en betydande del av de svenska hushållens utgifter. Å andra sidan har svenska hushåll finansiella likvida tillgångar, såsom sedlar, mynt, banksparande, och räntebärande värdepapper, fondandelar eller noterade aktier som snabbt kan användas för betalningar eller sparas för framtida konsumtion.

Mindre marginaler

Resultatet av den kris som uppstått med anledning av Rysslands invasion av Ukraina; högre inflation, stigande el- och drivmedelspriser, stigande räntor, samt fallande aktiemarknad och bostadsmarknad är därmed att bolånetagare har fått ökade kostnader och småsparare har fått mindre likvida tillgångar. Sammantaget har detta gett hushåll betydligt mindre marginaler att röra sig med. Detta påverkar både hushållens förmåga att konsumera och spara, samt bolånetagares återbetalningsförmåga.

Stark ställning

Konkurrensverket har tidigare konstaterat att de fyra storbankskoncernerna, Nordea AB (Nordea), Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Svenska Handelsbanken AB (SHB) och Swedbank AB (Swedbank), tillsammans har en mycket stark ställning gällande in- och utlåning samt kreditgivning. Detta trots att det finns relativt många verksamma aktörer på dessa marknader. Inlåsningseffekter och konsumenters dåliga kundrörlighet har setts som förklaringar och detta har i sin tur resulterat i bankers höga avgifter, marginaler och lönsamhet.

Konkurrensen har förbättrats

Det finns dock vissa tecken på att konkurrensen på finansmarknaden har förbättrats de senaste åren. Konkurrensverket kan konstatera att kundrörligheten och användandet av flera banker för olika tjänster har ökat något. Utöver detta har bankers genomsnittliga bruttomarginaler, fondförvaltningsavgifter och courtage för handel av aktier börjat sjunka.

En konkurrenspolitik som ger goda förutsättningar för utveckling av väl fungerande marknader bör enligt Konkurrensverkets bedömning vägledas av att konsumenterna har goda förutsättningar att välja, att det inte finns onödiga hinder för företag att träda in och utmana etablerade företag på olika marknader, att företagen konkurrerar under lika villkor och att spelreglerna är enkla och effektiva. Detta blir än viktigare i kristider.

Mer om konkurrens och upphandling i kristider

temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 17

Ladda ner rapport
1,12 Mb