Innehåll på sidan

Publicerad 4 januari 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:1

Drivmedelsmarknaden – konkurrens i kristider

Priset på drivmedel har ökat kraftigt under de senaste åren. I en analys av marknaden för drivmedel konstaterar Konkurrensverket att bensin- och dieselmarknaden i Sverige kännetecknas av få aktörer och en hög grad av pristransparens vad gäller rekommenderade priser, men begränsade möjligheter att jämföra pumppriser.

Drivmedel spelar på många sätt en central roll i samhället. På flera marknader fungerar drivmedel som nödvändig insatsvara, inte minst inom transportnäringen. Transportkostnaden måste täckas av priset på en vara eller tjänst och förändringar i drivmedelspriserna påverkar därmed den generella prisbilden i samhället inom många områden och på flera olika plan. För många privatpersoner, framför allt i områden där kollektivtrafiken av olika anledningar inte är väl utbyggd, är bilen viktig och kostnaden för drivmedel en kännbar utgift. Drivmedelspriser engagerar därför och det finns ett naturligt intresse för prisförändringar och för prisskillnader på marknaden.

En ökad produktivitet

En välfungerande konkurrens kan ses som att företag utsätts för en kontinuerlig ström av minikriser. Tävlingen mellan företag som konkurrerar medför att varje aktör ständigt behöver agera för att säkerställa kvalitet på sina varor och tjänster, lansera nya produkter och samtidigt hålla nere priserna. Konkurrens bidrar således till en ökad produktivitet som gör att vi, företag och privatpersoner, kan få ut mer av det värde som vi producerar i ekonomin.

Två kriser

Sverige och omvärlden har de senaste fem åren genomgått två kriser som kraftigt påverkat hela ekonomin, inbegripet marknaden för drivmedel. Coronapandemin förändrade drastiskt ekonomins efterfrågan på drivmedel, vilket ledde till att det skapades ett stort överskott till följd av nödvändiga begränsningar i människors rörlighet. Detta har sedan följts upp av ett invasionskrig i Ukraina som i skrivande stund pågår. Kriget har lett till stora störningar i form av både högre säkerhetsrisker och avbrutna affärsförbindelser mellan länder i världshandeln som inneburit en ökad brist på utbudet av fossilt drivmedel. Den centrala roll som drivmedel spelar har lett till ett ökat ansträngt läge, i form av ökade levnadskostnader, högre prisökningstakt och höjda räntor. De senaste sammanställningarna från Statistiska Centralbyrån (SCB) har bland annat visat på prishöjningar av livsmedel, el och drivmedel.

Under svårare tider är det ännu viktigare med en effektiv konkurrens mellan företag eftersom konkurrensen kan fungera som en motverkande kraft som bidrar till att bibehålla företagens och konsumenters köpkraft.

Initiativ för en effektivare konkurrens

Mot denna bakgrund vill Konkurrensverket i denna analys belysa faktorer inom marknaden för drivmedel som kan hindra förekomsten av en effektiv konkurrens. Vi presenterar Konkurrensverkets pågående initiativ till att verka för en effektivare konkurrens på drivmedelsmarknaden och det uppdrag vi fått av regeringen. Avslutningsvis gör vi en internationell utblick och ger exempel på olika konkurrensfrämjande åtgärder som andra konkurrensmyndigheter infört sedan tidigare.

I en serie analyser i korthet kommer Konkurrensverket under januari och februari 2023 att belysa konkurrens i kristider inom olika sektorer och områden. Konkurrensverkets uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Det gäller både i kristider och under normala förhållanden. De åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider får inte leda till en sämre konkurrens på lång sikt.

Mer om konkurrens och upphandling i kristider

temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 14

Ladda ner rapport
1,04 MB