Innehåll på sidan

Viktigt med tips för att reglerna om otillbörliga handelsmetoder ska få genomslag

Det är enkelt att vända sig till Konkurrensverket med tips om otillbörliga handelsmetoder. Kontaktvägarna är flera, men ett vanligt telefonsamtal räcker. Oavsett hur kontakten sker är skyddet starkt för den som tipsar oss. Att vi får in tips är viktigt för att reglerna om otillbörliga handelsmetoder ska få genomslag.

Inför att lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter trädde ikraft genomförde vi en enkätundersökning. Det gjorde vi som en del i vårt förberedelsearbete. I enkäten, som skickades till aktörerna i livsmedelskedjan i början av 2021, frågade vi bland annat om förekomsten av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Vi fick in drygt 1 250 svar.

Av enkätsvaren framgår att handelsmetoder som blivit förbjudna enligt den nya lagen har varit relativt vanligt förekommande. Till exempel hade mer än 50 procent av de som besvarade enkäten varit med om att köpare betalar varor senare än 30 dagar efter att fakturering skett.

Många tvekar att anmäla till Konkurrensverket

På frågan om respondenten kommer anmäla en upplevd otillbörlig handelsmetod till Konkurrensverket svarade endast 26 procent ja (23 procent svarade nej och 51 procent svarade vet inte). De två starkaste skälen som respondenterna angav för att inte anmäla en otillbörlig handelsmetod till Konkurrensverket var dels att respondenten inte hade tid eller resurser att vara inblandad i en juridisk process, dels att det är krångligt att anmäla till en myndighet.

Det är dock en låg tröskel för att Konkurrensverket ska sätta igång sin tillsyn. Vi behöver inte få in någon formell anmälan. Det räcker med ett telefonsamtal med ett konkret tips om en otillbörlig handelsmetod för att vi ska kunna inleda en utredning. Den som tipsar får ingen specifik roll i vår utredning, mer än att vi eventuellt kan komma att ställa kompletterande frågor till tipsaren och eventuellt be denne komma in med information.

Tipsa oss via telefon, e-post eller anonymt visselblåsarsystem

Givetvis går det bra att tipsa oss genom andra kanaler än telefon, till exempel via e-post eller genom vårt anonyma visselblåsarsystem.

För att vi ska få kännedom om, och kunna ingripa mot, otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan är det centralt att vi får in tips. Det är också bra att känna till att den som hör av sig till Konkurrensverket för att tipsa om en otillbörlig handelsmetod har ett starkt sekretesskydd för sin identitet. Sekretesskyddet minimerar risken att uppgiftslämnaren skadas om det skulle bli känt att denne pratar med Konkurrensverket.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Artikel23 november 2021