Innehåll på sidan

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen

De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som visar att bolagen är skyldiga att följa transparenslagen. Syftet är bland annat att det ska vara enklare att kontrollera att bolagen följer EU:s statsstödsregler.

– Transparenslagen är viktig. Den stödjer EU-kommissionen i uppdraget att kontrollera att företag inte får otillåtet statligt stöd. Den ökar också möjligheten att granska otillåten korssubventionering, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Efter att ha tagit emot ett klagomål om att bolagen inom koncernen Stockholm Vatten och Avfall AB inte uppfyllde skyldigheten att redovisa enligt transparenslagen inledde Konkurrensverket en utredning. Nu har bolagen själva beslutat att upprätta öppen och separat redovisning av sin verksamhet.

Kravet på en öppen redovisning gäller offentliga företag medan kravet på separat redovisning kan vara aktuell för både offentliga och privata företag. Syftet är att visa hur offentliga företag använder offentliga medel, respektive hur intäkter och kostnader fördelar sig mellan konkurrensskyddad och konkurrensutsatt verksamhet. Skyldigheten att redovisa enligt transparenslagen gäller för företag med en omsättning som överstiger 40 miljoner euro.

– Berörda företag måste vara medvetna om redovisningskraven enligt transparenslagen. Det beslut som Konkurrensverket nu har fattat ger vägledning om hur reglerna ska tillämpas, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Virginie Kurtz, sakkunnig, 08-700 15 07, virginie.kurtz@kkv.se
Torbjörn Schiebe, föredragande, 08-700 16 57, torbjorn.schiebe@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Pressmeddelande11 juni 2020