Innehåll på sidan

Publicerad 9 februari 2024

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2024:1

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon – effekter av styrmedel på laddinfrastrukturmarknaden

På uppdrag av Konkurrensverket har Nanna Fukushima och Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), undersökt hur offentliga styrmedel som används för att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon kan påverka marknaden, konkurrensen och teknikutvecklingen.

Sammanfattning

Under de senaste tio åren har antalet elfordon, dvs. laddbara bilar, i Sverige ökat dramatiskt och utgör nu 10 procent av den totala personbilsparken. Detta är i linje med målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Regeringen har betonat vikten av att bygga ut laddinfrastrukturen för att stödja elektrifieringen av transportsektorn och att marknadsaktörer, både privata och offentliga, bör äga och driva laddinfrastrukturen. Detta resonemang förekommer även i andra länder där statligt stöd har lett till en snabb expansion av laddinfrastruktur.

Mellan 2015 och 2022 har den svenska staten beviljat över 5 miljarder kronor i stöd för utvecklingen av laddinfrastruktur. På grund av avsaknad av centraliserade data varierar uppskattningen av antalet publika laddpunkter i Sverige i dag mellan cirka 28 000 och 40 000.1 Vår statistikgenomgång antyder att staten har spelat en betydande roll i finansieringen av dessa. Den omfattande investeringen och den snabba tillväxten av laddinfrastrukturen understryker vikten av att analysera dess påverkan på marknaden och konkurrenssituationen.

Det viktigaste argumentet för fortsatt stödgivning för utbyggnaden av laddinfrastruktur är att laddinfrastrukturen riskerar att bli ett hinder för en önskad elektrifiering av personbilstrafiken och kan komma att släpa efter efterfrågan på grund av snabbt ökad försäljning av elbilar. Vår sammanfattning av tidigare forskning och rapporter visar dock att det råder stora kunskapsgap om hur mycket laddinfrastruktur som kommer att behövas och vad det optimala utbudet av antalet laddpunkter är.

Vår granskning tyder inte på att snedvriden konkurrens råder på marknaden i dag. Vi framhäver dock att detta kan ändras snabbt och anser att bristen på statistik och komplexa ägarstrukturer inom marknaden är problematisk. Slutligen anser vi att osäkerheten kring det optimala utbudet av laddinfrastruktur, den teknologiska utvecklingen och företagsomstruktureringar, motiverar en samhällsekonomiskt balanserad åtgärdsplan. Sammantaget bedömer vi att det behövs förbättrad information, analys och uppföljning för att fatta välgrundade beslut om fortsatt tilldelning av bidrag för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur.

Författarna ansvarar själva för bedömningarna och slutsatserna i rapporten.

Relaterad information

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 63

Ladda ner rapport
1,85 MB