Rutiner vid beviljat forskningsanslag

Om du har beviljats forskningsbidrag finns det vissa rutiner att följa.

Påskrift av kontrakt och inlämning av rekvisitionsblankett

När Konkurrensverket fattat beslut om forskningsmedelsansökan skickas ett kontrakt ut till den som beviljats forskningsbidrag. Vid detta utskick bifogas även två rekvisitionsblanketter som ska fyllas i och återsändas till Konkurrensverket.

För högskolor och motsvarande gäller att utbetalning av beviljade anslag normalt sker två gånger per år, i juli och december.

Utbetalning av forskningsbidrag kan först ske efter att rekvisitionsblanketter samt delredovisningar kommit in till oss.

Årliga redogörelser för pågående projekt

För pågående projekt ska en kortfattad redogörelse över hur arbetet fortlöper lämnas till Konkurrensverket två gånger per år, senast den 30 juni samt den 30 november.

Slutredovisning av projekt

När projektet avslutas ska en slutredovisning ske till Konkurrensverket. Sänd in, i elektronisk form, en sammanfattning av projektet där problemställning, syfte, metod och resultat beskrivs på maximalt två A4-sidor.

I denna sammanfattning vill vi gärna ha en referenslista (med bifogade URL-länkar) till resultaten från det avslutade projekt i form av artiklar, paper, böcker, avhandlingar etc. Skicka även in dessa i elektroniskt format och i pappersformat om inget annat är möjligt.

Skicka även in en ekonomisk slutredovisning samt deklarera tydligt ifall det finns återstående medel som ej förbrukats och som ska återbetalas till Konkurrensverket.

Försening av projekt

Eventuella förseningar såsom långvarig sjukdom, föräldraledighet eller dylikt skall meddelas verket skyndsamt. Om du tar andra uppdrag som riskerar att försena detta projekt ser vi också gärna att du meddelar oss.

Frågor om forskningsbidrag

Har du frågor angående ansökningsförfarandet för forskningsmedel hör av dig till Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03,

Relaterad information

Senast uppdaterad: