Innehåll på sidan

Upphandlingsmyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 819/2023, tillsynsbeslut angående Upphandlingsmyndigheten – anskaffningar av interimschef.

Tillsynsbeslut

2024-05-02
(Dnr 819/2023)

Konkurrensverket har granskat Upphandlingsmyndighetens anskaffningar av interimschef och funnit att myndigheten har agerat i strid med 19 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att under 2022 ingå avtal avseende interimschef utan föregående annonsering. Eftersom förutsättningar för detta saknades utgör ingåendet av avtalen en otillåten direktupphandling. I ett tillsynsbeslut riktar Konkurrensverket kritik mot Upphandlingsmyndighetens agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Upphandlingsmyndigheten

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 819/2023

Årtal

2024