Innehåll på sidan

Region Jämtland Härjedalen

Här kan du ta del av ärende dnr 788/2022, obligatorisk ansökan om att Region Jämtland Härjedalen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-12-06
(Dnr 788/2022)

Konkurrensverket yrkar på 650 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Härnösand beslutade i en dom om överprövning av ett avtals giltighet att avtalen om särskild kollektivtrafik mellan Region Jämtland Härjedalen och Taxi Glesbygd i Krokom AB respektive Norra Jämtlands Taxi AB får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Domen överklagades till Kammarrätten i Sundsvall som avvisade överklagandet och förvaltningsrättens avgörande vann laga kraft.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten

2023-04-21
(4600-22 E)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Jämtland Härjedalen ska betala 650 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Jämtland Härjedalen

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 788/2022

dnr 586/2022

Årtal

2022