Innehåll på sidan

Region Gotland

Här kan du ta del av ärende dnr 226/2022, tillsynsbeslut angående Region Gotland.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte och behov av vägledning om informationsansvaret enligt lagen om valfrihetssystem.

Tillsynsbeslut

2022-11-02
(Dnr 226/2022)

Region Gotland har i sitt valfrihetssystem avseende Vårdval primärvård Gotland brustit i sitt informationsansvar enligt 9 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). I ett tillsynsbeslut riktar Konkurrensverket kritik mot Region Gotland för att inte ha vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att enskilda ges information i enlighet med 9 kap. 1 § LOV.

Ta del av tillsynsbeslutet

Region Gotland

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 226/2022

Årtal

2022