Innehåll på sidan

MediCarrier AB

Här kan du ta del av ärende dnr 427/2022, obligatoriska ansökan om att MediCarrier AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan där avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-06-13
(Dnr 427/2022)

Konkurrensverket yrkar 5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Stockholm har i mål (mål nr 21462-21) om överprövning av giltigheten av ett avtal som har ingåtts mellan MediCarrier AB och Medea AB, fastställt att avtalet får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Nyhet: Direktupphandlade undersökningshandskar blev en dyr affär

Förvaltningsrätten

2023-04-18
(12157-22)

Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Konkurrensverket har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten, Konkurrensverkets dnr 427/2022.

Kammarrätten

2023-12-08
(2912-23)

Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagan.

Ta del av kammarrättens dom

MediCarrier AB

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 427/2022

dnr 61/2022

Årtal

2022