Innehåll på sidan

Lunds universitet

Här kan du ta del av fördjupad upphandlingsgranskning och frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift — Lunds universitet, ärende 482/2018.

Fördjupad upphandlingsgranskning

Konkurrensverket har genomfört en fördjupad upphandlingsgranskning av inköp som gjorts av Lunds universitet.

Som en följd av undersökningen lämnade Konkurrensverket in fyra ansökningar med krav på upphandlingsskadeavgift till förvaltningsrätten. Detta ärende, 482/2018, innehåller en av ansökningarna. Här kan du ta del av de andra:

Utöver de fyra otillåtna direktupphandlingarna konstaterade Konkurrensverket att en stor mängd direktupphandlingar har gjorts av olika beställare ute i organisationen och att universitet saknat en övergripande kontroll av de samlade inköpen. Konkurrensverket konstaterar också att flera inköp gjorts efter muntliga överenskommelser trots lagens krav på dokumentation.

Läs mer om den fördjupande upphandlingsgranskningen av Lunds universitet

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2018-08-30
(482/2018)

Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om resetjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift. 

Förvaltningsrätten

2019-10-07
(9848-18)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 50 000 kronor.

Lunds universitet

Åtgärd

Fördjupad upphandlingsgranskning

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 482/2018

Årtal

2018