Organisation

Konkurrensverket är organiserat i tio enheter. En stor del av arbetet sker över enhetsgränserna i projektform.

Bilden visar Konkurrensverkets organisation som är indelad i 10 enheter.

Här kan du läsa om Konkurrensverkets enheter och funktioner.

Generaldirektör

Generaldirektör: Rikard Jermsten

Stöd för generaldirektören
Utvecklingschef: Hanna Witt
Chefsekonom: Arvid Fredenberg
Chefsjurist: Marie Östman

Enheten för kommunikation och it

Enheten ansvarar för Konkurrensverkets externa och interna kommunikation, mediekontakter och omvärldsbevakning. Enheten ansvarar även för myndighetens samlade funktion för hantering av externa tips och förfrågningar samt för support, drift, förvaltning och utveckling av myndighetens it-miljö.

Kommunikationschef och enhetschef:
Erika Svärdh, tfn 08-700 16 50, erika.svardh@kkv.se

Funktionsansvarig för tips:
Martin Bäckström, tfn 08-700 15 58, martin.backstrom@kkv.se

Funktionsansvarig för kommunikationsfrågor:
Åsa Lövström, tfn 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Funktionsansvarig för it:
Andreas Norén, tfn 08-700 15 88, andreas.noren@kkv.se

Enheten för verksjuridik och internationella frågor

Enheten ansvarar för verksjuridisk kvalitetssäkring, registraturen, frågor som rör upphandlingar och inköp för Konkurrensverket samt för samordning av myndighetens administrativa stöd. Enheten ansvarar även för samordning och kvalitetssäkring av samarbetet med utländska myndigheter och organisationer på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Enhetschef:
Tove Kockum, tfn 08-700 16 77, tove.kockum@kkv.se

Funktionsansvarig för internationella frågor:
Graeme Jarvie, tfn 08-700 15 34, graeme.jarvie@kkv.se

Funktionsansvarig för administrativt stöd:
Marie Hellman, tfn 08-700 16 25, marie.hellman@kkv.se

Enheten för ekonomi och HR

Enheten ansvarar för ekonomihantering och personalfrågor.

Enhetschef och utvecklingschef:
Hanna Witt, tfn 08-700 16 44, hanna.witt@kkv.se

Funktionsansvarig för personalfrågor:
Karin Alling, tfn 08-700 15 08, karin.alling@kkv.se

Controller:
Adam Sandberg, tfn 08-700 16 96, adam.sandberg@kkv.se

Enheten för analys och forskning

Enheten ansvarar för samordning och hantering av remisser samt regeringsuppdrag. Enheten ansvarar också för att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, överväga förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom Konkurrensverkets ansvarsområde. Enheten ansvarar även för Konkurrensverkets forskningsverksamhet.

Enhetschef:
Nikos Tsakiridis, tfn 08-700 15 55, nikos.tsakiridis@kkv.se

Funktionsansvarig för forskningsfrågor:
Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 03,

Enheten för karteller och förvärv

Enheten ansvarar för tillsyn som rör karteller och andra konkurrensbegränsande samarbeten mellan konkurrerande företag samt för prövning av företagskoncentrationer.

Enhetschef:
Hanna Lekås, tfn 08-700 15 71, hanna.lekas@kkv.se

Biträdande enhetschef:
Pia Ödqvist, tfn 08-700 15 81, pia.odqvist@kkv.se

Funktionsansvarig för koncentrationsärenden:
Maria Ulfvensjö Baltatzis, tfn 08-700 16 54,

Enheten för marknadsmissbruk

Enheten ansvarar för tillsyn som rör missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag i olika led i distributionskedjan, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet samt tillsyn enlig lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen).

Tillförordnad enhetschef:
Johan Sahl, tfn 08-700 16 22, johan.sahl@kkv.se

Funktionsansvarig för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet:
Katarina Magnusson, tfn 08-700 16 43, katarina.magnusson@kkv.se

Enheten för otillåtna direktupphandlingar

Enheten ansvarar för tillsyn som rör otillåtna direktupphandlingar.

Enhetschef: 
Malin de Jounge, tfn 08-700 15 86,

Biträdande enhetschef:
Mattias Berger, tfn 08-700 15 57, mattias.berger@kkv.se

Enheten för allmän upphandlingstillsyn

Enheten för allmän upphandlingstillsyn ansvarar för tillsyn som rör andra överträdelser av upphandlingsreglerna än otillåtna direktupphandlingar. Det innefattar även överträdelser av lagarna om valfrihetssystem.

Enhetschef:
Ann Fryksdahl, tfn 08-700 16 87,

Rättsenheten

Enheten företräder Konkurrensverket i domstol och ansvarar för juridisk kvalitetssäkring.

Chefsjurist och enhetschef:
Marie Östman, tfn 08-700 15 44, marie.ostman@kkv.se

Chefsekonomenheten

Enheten ansvarar för att kvalitetsgranska den ekonomiska analysen i Konkurrensverkets ärenden.

Chefsekonom och enhetschef:
Arvid Fredenberg, tfn 08-700 15 41,

Råd knutna till Konkurrensverket

Rådet för forskningsfrågor

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet stimulerar forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.

Sekreterare: Joakim Wallenklint,
tfn 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se

Läs mer om rådet för forskningsfrågor

Relaterad information

Senast uppdaterad: