Konkurrensverkets värdegrund

Konkurrensverkets värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden för alla statsanställda. Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för alla människors lika värde samt effektivitet och service.

Konkurrensverkets värdegrundsord talar om hur våra medarbetare ska förhålla sig till varandra och till omvärlden.

Respektfulla

”I alla våra kontakter, externt och internt, är vi öppna och lyhörda för mottagarens behov och möter dem med respekt. Genom att ha respekt för varandras kompetenser och olikheter arbetar vi prestigelöst tillsammans för att nå våra mål.”

Engagerade

”Vi arbetar med stort engagemang och är framåtblickande för att ligga steget före. Engagemanget skapar en arbetsglädje som gör att vi trivs på arbetet och når goda resultat till nytta för våra intressentgrupper.”

Kompetenta

”Vi har kompetens, förmåga och resurser att genomföra vårt uppdrag med hög kvalitet. Vi tillvaratar våra erfarenheter och arbetar med ständig förbättring av våra kunskaper och våra metoder för att effektivisera och kvalitetssäkra vårt arbete."

Tydliga

”Vi har en målgruppsanpassad kommunikation. Vi är objektiva, sakliga och öppna i alla våra kontakter vilket skapar förtroende och trovärdighet."

Denna värdegrund är något som ska genomsyra all verksamhet på Konkurrensverket.

Relaterad information

Senast uppdaterad: