Behandling av personuppgifter vid Konkurrensverket

Den här informationen syftar till att ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för. Informationen syftar även till att ge registrerade vägledning om de rättsliga grunderna för de olika behandlingarna samt vilka rättigheter du som registrerad har och vart du vänder dig vid frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Några exempel är namn, adresser, e-postadresser, ljudinspelningar och bilder. Ett organisationsnummer kan vara en personuppgift, t.ex. om det handlar om en enskild firma.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Behandling är ett vitt begrepp som avser i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Eftersom Konkurrensverket är en myndighet blir meddelanden som skickas in till oss allmänna handlingar som normalt registreras och som vid en begäran kan komma att lämnas ut. Det är viktigt att komma ihåg att dataskyddsbestämmelserna inte hindrar att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut om någon begär ut dem. Däremot kan myndigheten vid en prövning komma fram till att personuppgifter omfattas av sekretess enligt regelverket kring offentlighet och sekretess. Sådan prövning sker alltid när någon begär ut allmänna handlingar.

Så här behandlar vi personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingar

 
Tillsyn och utredningar

Konkurrensverket samlar in information och uppgifter som behövs för att handlägga tillsynsverksamheten. I detta arbete behandlar vi personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Förfrågningar och tips

Konkurrensverket behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan eller ett tips. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att Konkurrensverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Ansökningar med mera inom forskningsverksamheten

Inom vår forskningsverksamhet kommer det löpande in ansökningar och  tävlingsbidrag som behöver hanteras för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att Konkurrensverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Den personuppgiftshantering som sker med anledning av kontraktsskrivning för bidragsforskning sker för att vi behöver fullgöra det avtal som ingåtts.

Samverkan med andra organisationer

Konkurrensverket samverkar i nätverk och med olika aktörer både nationellt och internationellt och behöver behandla kontaktuppgifter till personer i samverkansarbetet för att kunna kommunicera med dessa. Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Beställningar av rapporter och informationsmaterial och dylikt

Konkurrensverket behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från myndighetens beställningstjänst. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden för behandlingen är för att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen eller av allmänt intresse. I de fall vi tar betalt för materialet, sparas fakturaunderlaget eftersom vi har en rättslig skyldighet att spara det enligt gällande bokföringsregler.

Prenumeration av nyheter från vår webbplats och nyhetsbrev

Konkurrensverket behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att ha möjlighet att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

Anmälningar till seminarier och konferenser

Konkurrensverket behandlar personuppgifter i samband med anmälan till seminarier och konferenser som Konkurrensverket anordnar. Behandlingen sker för att administrera anmälan och den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Ansökningar om anställning

Konkurrensverket behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om anställning skickas in till Konkurrensverket. Sådan behandling sker för att vi ska kunna administrera ansökningarna och för att tillsätta tjänster. Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Läs mer om personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Upphandlingar och inköp

Vid inköp och upphandling behandlar Konkurrensverket personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärendet samt för att genomföra avtalsuppföljning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är att den är nödvändig för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra ett avtal eller för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Konkurrensverket behandlar endast personuppgifter som behövs för de särskilt angivna ändamålen. Det handlar främst om namn och kontaktuppgifter till enskilda som förekommer i ärenden. Om ärendet i grunden avser en organisation av något slag och en kontaktperson har utsetts för organisationen, behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen.

Period under vilken personuppgifterna lagras

Konkurrensverket har en skyldighet att följa exempelvis arkivlagstiftningen, vilket innebär att allmänna handlingar ska bevaras. Konkurrensverket följer dessa regler och tar bort/gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsföreskrifter.

Personuppgifter i handlingar av tillfällig eller ringa betydelse gallras efter genomläsning eller efter viss kortare period och som framgår av Konkurrensverkets lokala gallringsbeslut.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter. Dessa rättigheter innebär i korthet att du har möjlighet att kräva information om, när och hur dina personuppgifter behandlas. För att du ska ha kontroll över dina egna uppgifter finns bland annat en rättighet att få tillgång till registrerad information. I vissa fall kan du även få dina uppgifter rättade, göra invändningar eller få uppgifter raderade.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om registrerades rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter

Om du som registrerad hos Konkurrensverket vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till Konkurrensverkets dataskyddsombud.

Via e-post:
dataskyddsombud@kkv.se

Eller per post:
Dataskyddsombudet
Konkurrensverket
103 85 Stockholm

Klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen i Sverige. Om du har klagomål på Konkurrensverkets  behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att lämna in ditt klagomål till Dataskyddsinspektionen.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Relaterad information

Senast uppdaterad: