Innehåll på sidan

Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Konkurrensverket behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till Konkurrensverket.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Konkurrensverkets räkning i rekryteringssystemet Varbi.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • E-postadress
  • Förnamn och efternamn
  • Kön
  • Telefonnummer
  • Adress
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga frivilligt bifogade filer (till exempel betyg)
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret (i de fall vi använder oss av urvalsfrågor)

Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig

Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?

Personuppgifterna behandlas för att Konkurrensverket ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat i samband med din jobbansökan. På vår digitala anslagstavla anslår vi när en tjänst har blivit tillsatt. Behandlingen för tillsättningen av tjänsten sker som ett led i Konkurrensverkets myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att användas av de medarbetare på Konkurrensverket som arbetar med aktuell rekryteringsprocess.

Eftersom Konkurrensverket är en myndighet är de ansökningar som kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Därutöver använder sig Konkurrensverket av personuppgiftsbiträden för driften av rekryteringssystemet. Dessa får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och de instruktioner som Konkurrensverket har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdes ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Konkurrensverket omfattar.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta oss via telefon 08-700 16 00 och fråga efter ansvarig HR-kontakt enligt annonsen. Du bör även vara aktsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen och rekryteringen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Konkurrensverket följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Ansökningshandlingar som inte avser den som fått tjänsten, eller person som överklagat tillsättningsbeslutet, gallras två år efter att anställningsbeslut vunnit laga kraft. En sammanställning med namn på de personer som har sökt tjänsten kommer att bevaras.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Konkurrensverket har om dig. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Kontakt

E-post:
Telefon: 08-700 16 00 (vxl)

Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.