Innehåll på sidan

Beslutad 31 augusti 2023

Dnr 385/2023

Riksbankens förslag till föreskrifter om civil beredskap för betalningar

2023-00729

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden.

Konkurrensverket har inga invändningar mot den föreslagna avgränsningen av vilka företag som ska omfattas av föreskrifterna.

Konkurrensverket välkomnar att Riksbanken utrett konsekvenserna av förslaget för konkurrensen. I promemorian framhålls att förslaget kan påverka konkurrensen på två sätt. Å ena sidan innebär beredskapsarbetet en viss resurskostnad för de företag som berörs av de föreslagna skyldigheterna. Å andra sidan kan just det faktum att företagen ålagts att upprätthålla och testa beredskapsplaner i samarbete med Riksbanken verka varumärkesstärkande. Nettoeffekten är svår att förutspå, dock anser Konkurrensverket att två åtgärder kan förebygga en eventuell negativ konkurrenspåverkan:

  • Kretsen av berörda företag bör utvidgas försiktigt, eftersom en given resurskostnad kan vara tyngre att bära för mindre företag, och kan potentiellt utgöra inträdes- eller åtminstone tillväxthinder.
  • För att minska eventuella konkurrensnackdelar för företag som för närvarande till följd av den föreslagna inlåningströskeln inte omfattas av skyldigheterna, men i övrigt uppfyller kriterierna för att delta i Riksbankens beredskapsarbete och som vill göra det, bör det övervägas om det kan skapas möjlighet för dessa företag att inkluderas i Riksbankens beredskapsarbete på liknande sätt som de företag som omfattas av skyldigheterna.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har varit ekonområdet Mark Bernard.

Rikard Jermsten

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
459,02 kB