Innehåll på sidan

Beslutad 19 januari 2023

Dnr 826/2022

Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

2022-01058

Utgångspunkter

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden.

Breddad kundkrets på kontantområdet

I det remitterade underlaget föreslås att fler aktörer än i dag ska få möjlighet att ingå avtal med Riksbanken om att hämta och lämna kontanter i Riksbankens kontantdepåer samt att ingå avtal om räntekostnadsersättning i privat depåverksamhet. Enligt gällande regelverk är ett avtal om räntekostnadsersättning nödvändigt för att kunna in- och utlämna kontanter hos Riksbankens depåer. De två delarna av kontantkedjan är alltså regulatoriskt sammankopplade. Efter en period av marknadskonsolidering har endast ett företag (Bankomat AB) enligt gällande föreskrifter möjlighet att teckna avtal med Riksbanken om in- och utlämning av kontanter, vilket enligt promemorian innebär både bristande konkurrens och oönskad sårbarhet inom kontantförsörjningen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att även uppräkningsföretag ska kunna ingå avtal om in- och utlämning av kontanter med Riksbanken.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget då det innebär att företag som vill hämta och lämna kontanter hos Riksbankens depåer inte längre samtidigt måste vara depåägare med avtal om räntekostnadsersättning. På så vis öppnas in- och utlämningsledet upp för konkurrens, vilket även möjliggör viss redundans i distributionskedjan. Depåinfrastrukturen, som utgör ett privat monopol, separeras från in- och utlämningen, där det finns potential för konkurrens, särskilt eftersom kundkretsen för denna verksamhet är bredare än själva depåverksamheten och Bankomat AB därmed inte automatiskt kan agera som monopson om förslaget genomförs. Av samma anledning skulle Bankomat AB inte heller nödvändigtvis ha en oöverkomlig kostnadsfördel gentemot potentiella konkurrenter i in- och utlämningsledet.

 


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har varit ekonområdet Mark Bernard.

Beslutsfattandet har dokumenterats digitalt och yttrandet saknar därför namnunderskrift.

Rikard Jermsten

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
173.27 Kb