Innehåll på sidan

Publicerad 29 september 2021

436/2021, 2021

Promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

I2021/01975

Utgångspunkter

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna.

Promemorian föranleds av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet), som innehåller regler om ursprungsgarantier för energi från förnybara energikällor. I promemorian finns förslag på ändringar i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el som syftar till att genomföra reglerna i artikel 19. I synnerhet ska möjligheten att ansöka om s.k. ursprungsgarantier (Fotnot 1: Ursprungsgarantier garanterar ursprunget på el genom att visa vilken typ av energikälla elen kommer ifrån.) utvidgas från endast elproducenter till producenter av andra energikällor, specifikt gas, kyla och värme.

Förutsättningar för utfärdande och användning av ursprungsgarantier som avser gas, kyla och värme (kap. 5)

I promemorian görs bedömningen att en kapacitetsgräns om 50 kilowatt bör införas för utfärdande av ursprungsgarantier för kyla och värme (men inte för gas och el). Med andra ord ska småproducenter av kyla och värme inte kunna få ansöka om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Argumentet är att en sådan gräns ”minskar den administrativa bördan för framför allt Energimyndigheten men även för mindre producenter av kyla eller värme”. I promemorian avfärdas samtidigt en hemställan från Energimyndigheten om att införa en kapa-citetsgräns på 43,5 kilowatt för att även exkludera s.k. mikroproducenter av el från möjligheten att ansöka om ursprungsgarantier. (Fotnot 2: Mikroproducenter har rätt till kostnadsfri inmatning i elnätet och skatteavdrag för inmatad el.) Energimyndigheten menar att många mikroproducenter i dagsläget, vid försäljning av överskottsel till elleverantörer, möter krav från köparna att de först bör ansöka om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Enligt myndigheten innebär detta en stor administrativ börda för såväl producenterna som myndigheten i förhållande till den berörda produktionen. Promemorian framhåller i stället att det omarbetade förnybartdirektivet understryker de små anläggningarnas vikt för att öka allmänhetens acceptans och för utbyggnaden av förnybar energi på lokal nivå.

Konkurrensverket ställer sig frågande till bedömningen. Konsekvensanalysen i promemorian kommer fram till slutsatsen att kapacitetsgränsen inte skulle drabba så många producenter eftersom ”intresset är begränsat i fråga om ursprungsgarantier för kyla och värme”. Givet detta förefaller det tveksamt att den administrativa bördan utan kapacitetsgräns vore väsentligt högre än med en sådan gräns. I synnerhet lär den tillkommande bördan vara relativt liten i jämförelse med den börda som redan orsakas av ansökningar från mikroproducenter av el, för vilka promemorian explicit avfärdar Energimyndighetens hemställan om en kapacitetsgräns. En eventuell kapacitetsgräns för gas övervägs över huvud taget inte i promemorian. Konkurrensverket efterlyser därför ett mer fullständigt och logiskt resonemang om de åtskillnader som bedömningen utmynnar i.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har varit ekonområdet Mark Bernard.

Rikard Jermsten
Mark Bernard