Innehåll på sidan

Publicerad 18 oktober 2021

468/2021, 2021

Promemorian Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

I2021/02039

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Konkurrensverket har, utifrån de aspekter som följer av vårt verksamhetsområde, följande synpunkter på den remitterade promemorian.

Konkurrensverket konstaterar inledningsvis att stödets varande inte är en fråga som behandlas i det remitterade underlaget, eftersom medel för stödet avsatts i budgetpropositioner. Frågeställningen som har remitterats är i stället den föreslagna utformningen av förutsättningarna för fördelningen av stödet.

Konkurrensverket anser att promemorian är otydlig på ett antal punkter som sammantaget gör det svårt att bedöma ändamålsenligheten av den föreslagna utformningen av förutsättningarna för fördelningen av stödet. Det går exempelvis inte att utläsa vilka aktörer som väntas söka stödet, om ladd- och tankstationerna ska vara en del av nätinfrastrukturen och omfattas av tillträdesregleringen eller om det väntas någon utbyggnad utöver den som sker med stödet?

I förslaget till förordning framgår att förutsättningar för att ta del av stödet är att det ska ske någon form av samarbete och informationsdelning. Vad detta innebär mer konkret går inte att få någon bild av utifrån promemorian, eftersom det inte framgår vare sig vilka aktörer som ska samarbeta eller vad de ska samarbeta om. Konkurrensverket konstaterar att viss samverkan och informationsutbyte kan ge positiva effekter, t.ex. att tillgängliggöra data som underlättar för flera att träda in på marknaden. Men samverkan och informationsutbyte kan också, beroende på omständigheterna, medföra risker för konkurrensen. I promemorian saknas överväganden om att vissa samarbeten och nätverk för information och erfarenhetsutbyte samt vissa typer av informationsdelning kan skapa negativa effekter på marknaden och konkurrensen, även efter det att stödgivningen har upphört. Därmed finns inte heller någon ledning för den myndighet som ska besluta om stödet, att dessa aspekter också behöver beaktas i stödgivningen. En utgångspunkt bör vara att företag som kan vara konkurrenter inte ska samverka i större omfattning än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Konkurrensverket anser därför att det behövs ytterligare analys kring vilka samarbeten och vilken informationsdelning som bör, respektive inte bör, genomföras inom ramen för detta stöd. Konkurrensverket erinrar också om att företag som utbyter information och samarbetar och som får del av stödet måste beakta konkurrenslagens förbud mot samarbeten som begränsar konkurrensen.

Utifrån den information som finns i promemorian framstår det som att stödet kan ha viss betydelse för utbyggnaden av en laddnings- och tankningsinfrastruktur för el och vätgas. Kombinerat med målsättningen att identifiera strategiska platser ur användarsynpunkt för att stödet ska ge en så god geografisk täckning som möjligt vill Konkurrensverket påtala vikten av att tilldelningen av stödet inte sker på ett sätt som hindrar en kommersiell utveckling av laddnings- och tankningsstationer eller skapar en infrastruktur av lokala monopol för försäljningen av el och vätgas till nackdel för användarna. Hur detta ska ske beror bland annat på om laddnings- och tankningsstationer är att betrakta som vissa bensinstationer, det vill säga att den aktör som uppfört dem även säljer elen respektive vätgasen, eller om de ingår i elnätet och därmed omfattas av en tillträdesreglering. Det beror även på om flera aktörer väntas bygga laddnings- och tankningsstationer som kan konkurrera med varandra samt om byggandet och driften av dem hänger ihop eller om driften sedan upphandlas. Dessa frågor behöver beaktas vid beslut om tilldelning av stödet. Om det kan förväntas bli en infrastruktur av lokala monopol bör dessa också regleras.

Det hade varit önskvärt om det fanns utrymme inom förutsättningarna för tilldelning av stödet att minimera risken för att genom stödet skapa lokala monopol för försäljningen av el och vätgas. Eftersom stödet enbart avser åren 2021 och 2022, och promemorians konsekvensanalys är bristfällig, bör marknadens utveckling följas med ett särskilt fokus på vilka aktörer som byggt ladd- och tankstationer och hur stationerna fungerat samt vilka effekter stödet får på marknadens funktion.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har varit rådet Karin Morild.

Rikard Jermsten
Karin Morild

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
182,26 Kb