Innehåll på sidan

Beslutad 6 september 2023

Dnr 340/2023

Promemorian Genomförande av ändringar i Eurovinjettdirektivet

LI2023/02489

Utgångspunkter

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden. Yttrandet följer den struktur och de rubriker som används i betänkandet.

I denna promemoria föreslås två nya lagar, en lag om infrastrukturavgifter på väg och en lag om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser. En ny förordning föreslås om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser och därutöver föreslås följdändringar i sex lagar och tre förordningar. Med de föreslagna lagarna och förordningarna genomförs de ändringar av det så kallade Eurovinjettdirektivet som avser vägtullar i form av infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader samt indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser.

Fordon som får undantas från avgiftsplikt

I promemorian föreslås att undantag från avgiftsplikt på allmän väg ska göras för tunga bussar, det vill säga bussar med en vikt över 3,5 ton. Detta för att kunna upprätthålla det gällande undantaget för tunga bussar över 14 ton, vilket infördes i syfte att främja busstrafik.

Konkurrensverket saknar en konsekvensanalys avseende konkurrenspåverkan av förslaget på konkurrensen mellan småbussar (vikt strax över 3,5 ton), som körs av bussföretag, och så kallade minibussar (vikt strax under 3,5 ton) som framför allt tillhandahålls av taxiföretag, exempelvis i upphandlingar av särskild kollektivtrafik (samtrafik, skolbussar etc.).

Undantaget från avgiftsplikt skulle enligt förslaget utvidgas till den förstnämnda kategorin, men inte den sistnämnda. Konkurrensverket befarar därför att förslaget kan leda till konkurrenssnedvridningar mellan dessa transportslag. Något liknande problem uppstår enligt verkets uppfattning inte vid den rådande tröskeln på 14 ton. Mot den bakgrunden avstyrker Konkurrensverket förslaget.

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
474.11 Kb