Innehåll på sidan

Beslutad 1 september 2023

Dnr 337/2023

Promemorian En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

Fi2023/01681

Utgångspunkter

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden.

I promemorian föreslås att Post- och telestyrelsen (PTS), Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket ska ingå i en nationell telesamverkansgrupp. PTS ska även få ålägga andra aktörer att ingå i gruppen.

Den nationella telesamverkansgruppen ska ha till uppgift att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer under höjd beredskap och i planering och samordning av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Telesamverkansgruppen ska även i anslutning till händelser vid fredstida krissituationer eller höjd beredskap stödja arbetet för att återställa infrastrukturen för elektroniska kommunikationer.

PTS, som redan i dag leder den frivilliga Nationella telesamverkansgruppen ska även ansvara för och leda den nationella telesamverkansgruppens arbete. Myndigheten ska även ges rätt att meddela ytterligare föreskrifter om formerna för telesamverkansgruppens arbete.

I promemorian föreslås vidare att en tystnadsplikt införs för de individer som deltar i gruppens arbete. Tystnadsplikten ska gälla avseende uppgifter om

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida krissituationer,

2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet, eller

3. en enskilds affärs- eller driftförhållanden.

I promemorian poängteras att det informationsutbyte som sker mellan deltagarna i gruppen inte får motverka, begränsa eller snedvrida konkurrensen på området. PTS, som både är reglerings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) måste därför säkerställa att informationsdelningen inte får konkurrensbegränsande effekter på ett sätt som strider mot lagens konkurrensfrämjande ändamål.

Mot bakgrund av övervägandena i promemorian har Konkurrensverket inga invändningar mot en reglering av samarbetsformerna för beredskapsarbetet. Olika typer av samverkan mellan konkurrerande företag kan dock medföra risker ur konkurrenssynpunkt, eller skapa forum för otillåtet informationsutbyte, även när det sker inom ramen för ett samarbete med myndigheter. Det är angeläget att planeringen för fredstida kriser och höjd beredskap inte skadar konkurrensen mellan företagen i normalläget, dvs. när det inte föreligger en sådan störningssituation som den föreslagna regleringen tar sikte på. Konkurrensverket välkomnar därför att vikten av att värna om konkurrensen betonas i promemorian, och vill framhålla vikten av att PTS i det framtida arbetet säkerställer att inte mer kommersiellt känslig information utbyts än vad som är nödvändigt ur beredskapssynpunkt.

Konkurrensverket ser av samma anledning också positivt på förslaget att införa sekretessregler i syfte att hindra företagsrepresentanter från att sprida kommersiellt känsliga uppgifter vidare eller utnyttja dem i konkurrenssyfte.

Konkurrensverket vill i sammanhanget erinra om att det även åligger de företag som individerna representerar att inte utnyttja den delade informationen på ett sätt som strider mot konkurrenslagen (2008:579), utöver vad som är en direkt och avsedd effekt eller ofrånkomlig följd av den föreslagna regleringen. Detta bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet.

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
482,56 kB