Innehåll på sidan

Beslutad 25 mars 2024

Konkurrens, Dnr 880/2023

Promemorian En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Fi2023/03235

Sammanfattning

Konkurrensverket bedömer att förslaget om en utvidgning av reglerna för investeringssparkonto till att omfatta systematiska internhandlare och OTF-plattformar på kort sikt innebär en ökad konkurrens mellan bilaterala och multilaterala utförandeplatser, vilket bör vara positivt ur ett konkurrensperspektiv.

Samtidigt kan antalet transaktioner på reglerade marknadsplatser och MTF-plattformar komma att minska vilket kan påverka marknadsplatsernas likviditet. Konkurrensverket anser därför att förslagets effekter på den svenska finansmarknaden bör analyseras mer ingående innan det genomförs.

Konkurrensverket har inga synpunkter på förslaget om en skattefri grundnivå för sparande upp till 300 000 kronor på investeringssparkonto.

Utgångspunkter

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden. Yttrandet följer den struktur och de rubriker som används i betänkandet.

4.1 En skattefri grundnivå för sparande upp till 300 000 kronor införs

I promemorian föreslås att en skattefri grundnivå införs för sparande upp till 300 000 kronor på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och i PEPP-produkt.

Konkurrensverket har inga synpunkter på förslaget.

7 Förvärv av finansiella instrument via OTF-plattform och värdepappersinstitut

I promemorian föreslås att regelverket för investeringssparkonto utvidgas så att investeringstillgångar och finansiella tillgångar får överföras till respektive från ett investeringssparkonto även i de fall de handlas på OTF-plattformar och via andra värdepappersinstitut än det som tillhandahåller det aktuella investeringssparkontot. Förslaget innebär bland annat att förvärv från systematiska internhandlare kommer att omfattas.

Konkurrensverket kan konstatera att förslaget på kort sikt innebär en ökad konkurrens mellan bilaterala och multilaterala utförandeplatser, vilket bör vara positivt ur ett konkurrensperspektiv. Samtidigt kan en utvidgning av investeringssparkonton till systematiska internhandlare också innebära att antalet transaktioner på reglerade marknadsplatser och MTF-plattformar kan komma att minska, vilket kan påverka marknadsplatsernas likviditet.

Eftersom sparande i investeringssparkonton utgör en relativt stor andel av hushållens finansiella sparande, och förslaget innebär att andelen kan förväntas öka, anser Konkurrensverket att effekterna inte bör underskattas. Konkurrensverket anser därför att förslagets effekter på den svenska finansmarknaden bör belysas mer ingående innan det genomförs.