Innehåll på sidan

Beslutad 18 april 2024

Konkurrens, Dnr 67/2024

Promemorian Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

Fi2024/00174

Utgångspunkter

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden. Yttrandet följer den struktur och de rubriker som används i betänkandet.

4 Rätten för ränteutgifter

I promemorian föreslås att ränteutgifter i inkomstslaget kapital endast ska dras av om utgifterna är hänförliga lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt. Även ränteutgifter från en kredit ämnad för tillbyggnad av bostad eller renovering av bostad, där krediten vid ett framtida datum omvandlas till en bostadskredit, får dras av.

Syftet med förslaget är att motverka överskuldsättning. Förslaget kommer att innebära att räntekostnader kopplade till lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt blir relativt sett lägre än räntekostnader kopplade till övriga lån.

7.4 Effekter för företag

Enligt promemorian förväntas förslaget leda till att efterfrågan på vissa konsumtionslån minskar då dessa görs dyrare. Detta påverkar i sin tur företag som erbjuder dessa lån negativt genom att, allt annat lika, deras utlåning minskar och därmed också intäkterna. Efterfrågan hos företag som erbjuder lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt kan i stället i viss utsträckning förväntas öka.

Enligt promemorian bedöms förslaget inte ha några effekter på konkurrensen mellan de kreditinstitut som enbart erbjuder krediter utan säkerhet i bostad, fordon eller båt. Däremot uppstår det en konkurrensfördel för de företag som även erbjuder lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt. Dessa företag kan i viss utsträckning förväntas anpassa sitt utbud genom att utlåningen styrs över mot lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt.

Konkurrensverket bedömer, i linje med promemorian, att ett genomförande av förslaget har en svagt negativ eller ingen effekt på konkurrensen i detta avseende. Konkurrensverket grundar detta på att två kriterier, i det här fallet, behöver vara uppfyllda för att det ska uppstå en konkurrensfördel till följd av förslaget för de företag som erbjuder lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt. Det krävs att konsumenter anser att ett lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt är substitut till ett lån utan godkänd säkerhet. Fortsättningsvis krävs det att ett lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt är på marginalen dyrare än ett lån utan godkänd säkerhet innan förslaget men billigare efter förslaget. Varukorgen av lån som uppfyller båda kriterierna är liten. Konkurrensverket noterar att det finns en kreditgrupp som för vissa konsumenter uppfyller båda kraven och som promemorian inte behandlar närmare i konsekvensanalysen, nämligen värdepapperslån.

Enligt Konkurrensverkets bedömning kan ett genomförande av förslaget leda till en viss ökad efterfrågan på bostadskrediter i syfte att investera i värdepapper och en viss minskad efterfrågan på värdepapperslån. Konkurrensverket anser att denna effekt inte är försumbar och att den konkurrensfördel det kan innebära för de kreditinstitut som erbjuder lån med säkerhet i bostad, fordon eller båt behöver utredas vidare innan förslaget genomförs. Marknaden avseende bostadskrediter är relativt koncentrerad och införandet av en reglering som riskerar att ytterligare stärka stora bankers ställning bör enligt Konkurrensverket övervägas ytterligare.

Mot bakgrund av det ovan anförda kan Konkurrensverket inte tillstyrka förslaget.

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
423,09 kB