Innehåll på sidan

Beslutad 19 september 2022

Dnr 384/2022

Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

(SOU 2022:15)
M2022/00841

Sammanfattning

 • Konkurrensverket har inga invändningar mot att det införs ett etappmål för offentlig upphandling men anser att det behöver utvecklas en enhetlig metod för hur måluppfyllelsen ska mätas.
   
 • Konkurrensverket har inga invändningar mot en resultatindikator andel klimatkrav i upphandlingar men vill upplysa om den befintliga möjligheten att inhämta uppgifter för statistik från annonser om upphandling. I den fortsatta beredningen av förslaget bör möjligheterna till insamling av uppgifter genom eForms beaktas.
   
 • Det rättsliga utrymmet för att beakta klimatet vid offentlig upphandling regleras i upphandlingslagarna och inte i eForms. Genomförandet av eForms ger emellertid ökade möjligheter att följa upp användningen av de krav och villkor som ställs i upphandlingar, vilket ökar möjligheterna att använda upphandlingen strategiskt.
   
 • I den fortsatta beredningen av såväl förslagen i detta betänkande som andra lagförslag rörande klimat- och miljöhänsyn i offentliga upphandlingar bör en enhetlig begreppsapparat eftersträvas. Olika begrepp och uttryckssätt skapar oklarhet om det är samma saker som avses.
   
 • Konkurrensverkets tillsynsansvar kan bara ändras genom en författningsändring. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om ett regeringsuppdrag om att utveckla tillsynen av klimatkrav i upphandlingar.
   
 • Konkurrensverket förespråkar de förslag till ändringar i upphandlingslagarna som lämnas i lagrådsremissen En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling framför lagförslagen i betänkandet. Det är olämpligt att i lagtext hänvisa till de av riksdagen antagna klimatmålen då det riskerar att skapa osäkerhet om vad som gäller för det fall att riksdagen ändrar sina mål eller upphäver dem. Om förslaget ändå genomförs bör därför innebörden av ”klimatmålen” preciseras. Vidare bör skyldigheten att beakta klimatmålen endast gälla i de fall upphandlingens art motiverar det.

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
405,86 Kb