Innehåll på sidan

Beslutad 6 september 2023

Dnr 326/2023, 2023

Betänkandet Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

SOU 2023:18
KN2023/03016

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets ansvarsområden.

Regeringen tillsatte den 7 april 2022 en särskild utredare med uppgift att lämna förslag som ska stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, och på system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av sådan utbyggnad. I betänkandet föreslås ett system med tre komponenter: (i) ersättning från kraftproducenten till berörda fastighetsägare, (ii) möjlighet att ålägga producenten finansieringsvillkor för lokalsamhället, och (iii) ersättning till kommunen, finansierad av antingen statlig finansiering eller beskattning. Den tredje komponenten belyses dock inte närmare eftersom det inte ingår i uppdraget.

Uppdraget avser enbart utbyggnad av vindkraft och utredningen har därför inte analyserat frågan i vad mån förslaget kan eller bör tillämpas på andra kraftslag. Konkurrensverket noterar att det i betänkandet påpekas att det har varit en återkommande punkt i utredningens samråd att de incitament och kompensationssystem som införs bör göras teknikneutrala. Det vill säga att samma regler bör gälla för all ny fossilfri elproduktion.

Konkurrensverket har förståelse för att en enhetlig och förutsebar reglering av formerna för kompensation vid utbyggnad av vindkraft kan behövas, och har inga invändningar mot de förslag i sak som utredningen har lämnat. Samtidigt vill verket framhålla att reglering som bara omfattar ett kraftslag kan leda till oförutsedda och oönskade snedvridningar av konkurrensen mellan olika kraftslag. Detta gäller förhållandena mellan både existerande kraftslag och framtida kraftslag, som exempelvis småskalig kärnkraft.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har varit ekonområdet Mark Bernard.

Beslutsfattandet har dokumenterats digitalt och yttrandet saknar därför namnunderskrift.

Rikard Jermsten

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Antal sidor: 2

Ladda ner remissvaret
474,68 Kb