Innehåll på sidan

Beslutad 21 oktober 2021

Dnr 397/2021

Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov

(SOU 2021:47)
Fi2021/02366

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna.

Konkurrensverket ser generellt sett positivt på regelutveckling, i linje med Bygglovsutredningens arbete, som syftar till att förenkla och öka transparensen vad gäller bland annat hanteringen av bygglov. Konkurrensverket har i flera rapporter och remissvar betonat betydelsen av en mindre komplicerad och effektivare plan- och bygglovsprocess för att förbättra konkurrensen och få ett ökat och mer effektivt bostadsbyggande. Bygglovsutredningen pekar på att många av dagens bestämmelser kring bygglov är otydliga, vilket öppnar för bedömningsutrymme och därmed tillämpningssvårigheter samt brist på förutsebarhet bland aktörer och andra intressenter. Utredningen föreslår mot den bakgrunden ett nytt regelverk för bygglov som innebär omfattande förändringar av dagens bestämmelser om lov, förhandsbesked och anmälan.

Konkurrensverket är positivt till utredningens ansats att utveckla lagstiftningen och förslag på att förtydliga olika begrepp, vilket kan underlätta för såväl kommuner som de aktörer som ansöker om bygglov.

Konkurrensverket kan dock konstatera att det är svårt att utifrån det remitterade betänkandet bedöma hur den stora mängden förslag, inte minst sammantaget, påverkar konkurrensen på olika marknader samt om förslagen leder till de förväntade resultat som presenteras i betänkandet. Konkurrensverket ser mot den bakgrunden behov av en mer utvecklad konsekvensbeskrivning och ett mer ingående resonemang i fråga om förslagen riskerar att leda till nya potentiella problem i ansökningsprocessen om bygglov. Konkurrensverket noterar att utredningens uppdrag har varit omfattande och genomförts under relativt kort tid. I det fortsatta arbetet bör dock konsekvensbeskrivningen utvecklas, i synnerhet såvitt gäller de förslag som kan komma att ligga till grund för ny lagstiftning.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit ekonområdet John Söderström.

Rikard Jermsten
John Söderström

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
169,93 Kb