Utbyggnad av havsbaserad vindkraft bör baseras på samhällsekonomisk kalkyl

Publicerad

Att Svenska kraftnät får i uppdrag att bygga havsbaserad vindkraft kan vara långsiktigt gynnsamt för samhället men en utbyggnad bör baseras på en samhällsekonomisk kalkyl där fördelar med utbyggnaden vägs mot kostnader.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs.

Enligt promemorian är havsbaserad vindkraft ett förnyelsebart energislag som är särskilt önskvärt. En havsbaserad vindkraft gör det möjligt att producera el med större effektivitet än landbaserad vindkraft. Samtidigt är kostnaderna för att ansluta havsbaserade anläggningar mycket högre än för landbaserad vindkraft.

Konkurrensverket anser att en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften kan vara lämplig i det fall det långsiktigt gynnar samhället men att Svenska kraftnät bör basera utbyggnaden på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Den havsbaserade vindkraftens fördelar och kostnader bör vägas mot varandra inom ramen för en samhällsekonomisk kalkyl.

Senast uppdaterad:

Relaterad information