Undersök även andra metoder för insamling av textilavfall innan producentansvar införs

Publicerad

I ett yttrande till regeringen pekar Konkurrensverket på att det bör utredas om det är lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall, innan ett producentansvar för textil införs.

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72).

Konkurrensverket anser att det, innan ett producentansvar för textil införs, bör utredas om det, ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv, är lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall. Om det visar sig att detta är lämpligt bör även andra metoder än ett producentansvar undersökas och bedömas innan en sådan reglering införs.

Konkurrensverket kan inte ställa sig bakom utredningens bedömning att det inte finns några hinder för insamlingssystem att samarbeta, och vill påpeka att konkurrenslagen innebär ett förbud för företag att ingå avtal eller samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. Under vissa förutsättningar kan det visserligen vara möjligt för insamlingssystem att samarbeta, men detta innebär inte att de kan bortse från konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten.

Konkurrensverket avstyrker förslaget att insamlingssystemen ska samråda med varandra för att fördela kostnaderna för historiskt textilavfall. Företagen bör i stället redovisa sina kostnader för historiskt avfall till Naturvårdsverket, som därefter får fatta beslut om hur kostnaderna ska fördelas.

Konkurrensverket anser att ett producentansvar för textil inte bör införas innan det är klart hur övriga producentansvarssystem kommer att vara utformade framöver. Framför allt bör det vara klart om det är producenterna eller kommunerna som ska ansvara för insamlingen av förpackningar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information