Konkurrensverket tillstyrker förslag som ska lösa kapacitetsbrist i elnäten

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att elnätsföretag ska göra en prövning av tänkbara alternativ till nätutbyggnad för att öka kunders möjligheter att ansluta sig till elnäten.

Konkurrensverket har yttrat sig om två promemorior från Energimarknadsinspektionen (Ei) som dels rör risken för kapacitetsbrist i elnäten och dels ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elverksamhet.

– Elnätsföretagen har ett stort ansvar för drift och underhåll, och vid behov utbyggnad, av sina ledningsnät. Det är angeläget att bolagen ges möjligheter att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt lösa kortsiktiga kapacitetsproblem som kan uppstå innan kapacitetsutbyggnaden har kommit tillräckligt långt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Ei föreslår bland annat att elnätsföretagen ska omfattas av en skyldighet att  upprätta och offentliggöra sina nätutvecklingsplaner för att Ei ska få en helhetsbild av det framtida överföringsbehovet. Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget och framhåller att offentliga nätutbyggnadsplaner inte påverkar konkurrensen negativt. Det ökar förutsägbarheten för befintliga och potentiella elkunder samt elproducenter, enligt Konkurrensverket.

Av nuvarande regelverk framgår att elnätsföretag vid kapacitetsbrist får neka nya kunder att ansluta sig, eller neka befintliga kunder att utöka sitt abonnemang. Ei föreslår att nätägare, utöver en teknisk prövning, också ska göra en samhällsekonomisk prövning av alternativ till en nätutbyggnad för att göra det möjligt för kunder att ansluta sig. Konkurrensverket tillstyrker förslaget och framhåller att det är önskvärt att styra nätägare mot samhällsekonomiskt optimala sätt att ansluta sig till elnätet. Konkurrensverket anser vidare att förslagets effekter bör utvärderas efter några år då det innebär en kostnad för nätägarna att följa regelverket.

Ei föreslår även en ändring i beräkningen av nätägarnas reglerade intäktsramar för att åstadkomma teknikneutralitet i regleringen när det gäller nätägarnas avvägning mellan nätutbyggnad och köp av så kallade flexibilitetsstjänster. I nuläget riskerar rådande beräkning att främja nätutbyggnad över användande av flexibilitetstjänster, enligt Ei. Konkurrensverket tillstyrker förslaget.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information