Konkurrensverket kommenterar förslag till ändringar i reglering om offentlig finansiering

Publicerad

Konkurrensverket har kommenterat förslag till ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Av yttrandet till Finansdepartementet framgår det att om en begränsning av rörelseresultatet över huvud taget införs har Konkurrensverket inga invändningar mot förslaget om en lägsta nivå.

Konkurrensverket har tidigare i väsentliga delar avstyrkt de förslag som regeringen lämnat i propositionen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (prop. 2017/18:159). I detta yttrande kommenteras endast de ändringar som föreslås i den nu remitterade promemorian.

I promemorian föreslås även särskilda regler för idéburen verksamhet. Konkurrensverket framhåller att konsekvenserna av förslaget om undantag för idéburen verksamhet inte är tillräckligt analyserade för att ligga till grund för lagstiftning. Till exempel saknas överväganden om vilka effekter styrningen till vissa associationsformer kan få. Likaså avfärdas riskerna för korssubventionering allt för lätt och det saknas resonemang om vad det kan innebära i förhållande till statsstödsreglerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information