Konkurrensverket avstyrker nytt förslag om höjda elnätsavgifter

Publicerad

Konkurrensverket vidhåller i ett yttrande sin tidigare kritik mot att elnätsföretag ska ges möjligheter att höja sina avgifter. Förslagen i den nu aktuella promemorian innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket har lämnat ett yttrande över departementspromemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet som innebär att elnätsföretag kommer att ges möjligheter att höja sina avgifter. Promemorian är en omarbetning av den proposition som regeringen drog tillbaka i oktober 2020.

De ändringar som föreslås i promemorian minskar visserligen de negativa effekterna av förslagen men innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna. I förslaget ges elnätsföretagen möjlighet till höjda avgifter utan att det säkerställs att målet med utbyggd kapacitet uppnås. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget.

Senast uppdaterad:

Relaterad information