Konkurrensverket avstyrker förslag om ändrat befordringskrav i postförordningen

Publicerad

Bristerna i promemorian Befordringskravet i postförordningen är så omfattande att det inte går att ta ställning till konsekvenserna av förslaget om ändrat befordringskrav. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget.

Enligt postförordningen ska 95 procent av de brev som lämnas in för inrikes befordran nå sin mottagare inom två dagar. I den promemoria som Konkurrensverket har yttrat sig över föreslås en sänkning av det kravet.

Enligt Konkurrensverket saknar underlaget flera viktiga konsekvensbeskrivningar av vad förslaget till ändring av befordringskravet kommer att medföra, eller varför det ska genomföras. Ett exempel på resonemang som saknas rör varannandagsutdelning av post. En fråga som aktualiseras, men som inte framgår av underlaget, är om den ändring som nu föreslås är avsedd att göra det möjligt för Postnord att införa varannandagsutdelning av post i hela landet, utöver den försöksverksamhet som just nu pågår i Skåne.

Posttjänsten är en samhällsviktig funktion där systemets omfattning, befordringstid, befordringskrav och finansiering är avhängiga av varandra. Förändras en av parametrarna påverkas också de övriga. Konkurrensverket anser att systemet därför inte kan beaktas i enskilda delar utan bör analyseras i sin helhet, vilket inte görs i underlaget.

Sammantaget gör bristerna i det remitterade underlaget att det inte går att bedöma konsekvenserna av förslaget. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om ändrat befordringskrav.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information