Diskriminera inte kostnadseffektiva bostäder som inte är seriebyggda

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över "Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet". Konkurrensverket ser fördelar med att förenkla planarbetet för att kunna uppföra fler bostäder men anser att fler överväganden krävs om förslaget till ändring i plan- och bygglagen ska genomföras.

Konkurrensverket vill peka på att förslaget kan vara diskriminerande för de aktörer som kan bygga kostnadseffektiva flerbostadshus som inte är seriebyggda. Formuleringen ger möjligheter för tillstånd till en typ av hus men inte en annan, och är inte ändamålsenlig för att uppnå syftet att uppföra fler prisvärda bostäder. Definitionen av vad som är ett seriebyggt hus lämnar även ett stort utrymme för tolkning, och riskerar därför att tillämpas olika från myndighet till myndighet.

Om förslaget om ökade möjligheter till planavvikelse ska få den önskvärda effekten att nya prisvärda bostäder ska uppföras i högre grad, måste också den tillkommande bebyggelsen vara av det kostnadseffektiva slaget med låg boendekostnad. Som förslaget är utformat garanteras inte låg hyra, utan utgör enbart en fördel för seriebyggda hus.

Att verka för en beteendeförändringar i kommunerna för att öka viljan att uppföra bostadshus genom avrop av tillgängliga ramavtal kan vara ett effektivt sätt att öka volym och minska produktionskostnader för seriebyggda bostadshus.

Senast uppdaterad:

Relaterad information