Innehåll på sidan

Svensk Mäklarstatistik – statistik om bostadsförsäljningar

Konkurrensverket har utrett om Svensk Mäklarstatistik AB:s beslut att inte längre leverera data med publiceringsrätt till Valueguard Index Sweden AB utgör en överträdelse av konkurrenslagens förbud mot missbruk av dominerande ställning. Mot bakgrund av den utredning som Konkurrensverket genomfört beslutade Konkurrensverket den 30 januari 2023 att ärendet ska avslutas.

Varför ärendet har prioriterats

Ärendet prioriterades eftersom det var fråga om en potentiell överträdelse av 2 kap. 7 § konkurrenslagen, i form av ett exkluderande förfarande (leveransvägran av en potentiellt viktig insatsvara), som skulle kunna begränsa förutsättningarna för andra företag att utöva ett effektivt konkurrenstryck.

Konkurrensverkets beslut

2021-07-01
(Dnr 348/2021)

Konkurrensverket ålade Svensk Mäklarstatistik AB (Svensk Mäklarstatistik) att tillfälligt fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden AB (Valueguard), inklusive rätten för Valueguard att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket avgör om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller tills Konkurrensverket fattat ett annat beslut.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Det interimistiska beslutet överklagades till Patent- och marknadsdomstolen, Konkurrensverkets dnr 475/2021.

Patent- och marknadsdomstolen

2022-02-04
(PMÄ 11170-21)

Den 4 februari 2022 fattade Patent- och marknadsdomstolen (PMD) beslut om några mindre justeringar i åläggandet men i övrigt delade PMD Konkurrensverkets bedömning. Konkurrensverkets interimistiska beslut fortsatte därför att gälla under utredningens gång. PMD:s beslut har vunnit laga kraft.

Ta del av Patent- och marknadsdomstolens beslut, PMÄ 11170-21

Konkurrensverkets beslut

2023-01-30
(Dnr 348/2021)

Svensk Mäklarstatistik, som ägs av Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, samlar in, sammanställer och publicerar statistik om bostadsförsäljningar. Företaget säljer även data, bland annat till Valueguard, som baserat på dessa data har utvecklat ett prisindex för bostäder i Sverige, HOX-index. Valueguards HOX-index publiceras löpande på företagets webbplats och används av ett flertal av Valueguards kunder, bland annat av ett antal myndigheter och banker som använder indexet i egna publikationer.

I samband med att Svensk Mäklarstatistik under våren 2020 sade upp gällande avtal med Valueguard meddelade företaget att det inte längre avsåg att leverera data med publiceringsrätt till Valueguard. Den 1 juli 2021 fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att Svensk Mäklarstatistik skulle fortsätta leverera data om bostadsaffärer med publiceringsrätt till Valueguard för att skydda konkurrensen på den marknad som är beroende av data och rätten att publicera statistik så länge utredningen pågick.

Konkurrensverkets utredning har bland annat visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av hög kvalitet. Utredningen har också visat att Valueguards HOX-index har betydelse för många marknadsaktörer, bland annat för de banker och myndigheter som använder informationen i egna publikationer. Men något tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för kundernas efterfrågan att Valueguard gör HOX-index publikt har inte framkommit av utredningen.

Mot bakgrund av vad som framkommit i Konkurrensverkets utredning och av det som Svensk Mäklarstatistik meddelat kommer ärendet därför att avslutas och det interimistiska beslutet av den 1 juli 2021 ska inte längre gälla.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Svensk Mäklarstatistik AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Interimistiskt beslut

Beslut från domstol

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 348/2021

dnr 475/2021

Årtal

2021-2023