Innehåll på sidan

Statistik om bostadsförsäljningar

Här kan du ta del av ärende dnr 348/2021, statistik om bostadsförsäljningar.

Varför ärendet har prioriterats

Det är fråga om en potentiell överträdelse av Konkurrenslagen, då i form av ett exkluderande förfarande (leveransvägran av en potentiellt viktig insatsvara) som kan begränsa förutsättningarna för andra företag att utöva ett effektivt konkurrenstryck.

Konkurrensverkets beslut

2021-07-01
(Dnr 348/2021)

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Statistik om bostadsförsäljningar

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Interimistiskt beslut

Åläggande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 348/2021

Årtal

2021-