Innehåll på sidan

Håbo pastorat och Svenska kyrkan i Håbo Service AB

Utredning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet/misstänkt missbruk av dominerande ställning, dnr 445/2023 – begravningsverksamhet.

Konkurrensverkets beslut

2024-02-08
(Dnr 445/2023)

Konkurrensverket har efter klagomål utrett om Håbo pastorat har brutit mot konkurrensreglerna på ett sätt som snedvrider och hämmar konkurrensen mellan begravningsbyråer genom att erbjuda tjänster på begravningsbyråmarknaden genom sin begravningsbyrå Kyrkans begravningsbyrå i Håbo.

Konkurrensverket konstaterar att ett ingripande mot Håbo pastorat och Kyrkans begravningsbyrå i Håbo med stöd av konkurrenslagen sannolikt inte är möjligt. Utredningen har därför avslutats.

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 445/2023

Skrivelse till regeringen

Samtidigt visar utredningen på mer övergripande problem som kan uppkomma när Svenska kyrkans församlingar driver begravningsbyråer. Enligt Konkurrensverket har de byråer som drivs av församlingarna konkurrensfördelar på begravningsbyråmarknaden genom de särskilda rättigheter och skyldigheter som kyrkan har, bland annat enligt begravningslagen.

För att främja konkurrensen på marknaden för begravningsbyråtjänster föreslår därför Konkurrensverket att regeringen låter utreda ändringar i begravningslagen för att reglera driften av kyrkliga begravningsbyråer.

Ta del av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen, dnr 103/2024

Håbo pastorat

Svenska kyrkan i Håbo Service AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Administration och organisation

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 445/2023

Årtal

2023-2024