Innehåll på sidan

Green Cargo AB

Här kan du ta del av ärende dnr 363/2021, Green Cargo AB – växlingstjänster för godstrafik på järnväg.

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta förfarandet rör en eventuell avskärmning av en insatsprodukt som är viktig för att möjliggöra en effektiv konkurrens i efterföljande marknadsled. Det misstänkta förfarandet, av en offentligägd aktör, riskerar också att minska möjligheterna för privata företag att verka i det efterföljande marknadsledet.

Konkurrensverkets beslut

2023-03-27
(Dnr 363/2021)

Ett järnvägsföretag gjorde gällande att Green Cargo AB (Green Cargo) missbrukade sin dominerande ställning genom att vägra leverera rangeringstjänster. Green Cargo är i dag det enda järnvägsföretaget som har möjlighet att utföra rangeringstjänster i Sverige. Utöver att utreda klagomålets påstående om missbruk av dominerande ställning har Konkurrensverket även bedömt om omständigheterna kan föranleda ett ingripande enligt konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket bedömer att ett nytt initiativ från Trafikverket har goda förutsättningar att lösa det konkurrensproblem som föranlett klagomålet. Mot den bakgrunden ser Konkurrensverket inte att det för närvarande finns skäl att fortsätta utreda om det ifrågasatta förfarandet strider mot konkurrenslagen.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Green Cargo AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Distribution, logistik och transport

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 363/2021

Årtal

2021-2023