Innehåll på sidan

Göteborgs stads parkering AB

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, Missbruk av dominerande ställning, dnr 304/2018, 327/2018 – Göteborgs stads parkering AB

Konkurrensverkets beslut

2020-03-06
(Dnr 304/2018 och 327/2018)

2019-09-26
(Dnr 304/2018 och 327/2018)


Konkurrensverket utredde om Göteborgs Stads och det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB:s val att inte teckna avtal med privata leverantörer av mobila betallösningar för parkering om inhämtande av parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser i Göteborg kunde utgöra missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket konstaterade att kommuner och kommunala bolag i stor utsträckning har möjlighet att välja om de vill tillhandahålla tjänster i egen regi eller om de vill ingå avtal med och köpa tjänster från privata aktörer. Under de omständigheter som var aktuella i ärendena fann Konkurrensverket inte anledning att fortsätta utredningen.

Konkurrensverket utredde även om Göteborgs Stads Parkerings AB:s tillhandahållande av en egenutvecklad mobil betallösning inom Mölndals kommun kunde snedvrida eller hämma konkurrensen. Konkurrensverket fann inte att verksamheten inom Mölndals kommun hade sådana negativa effekter på konkurrensen att en fortsatt utredning var motiverad. Konkurrensverket fattade två separata beslut i utredningen, ett beslut om att skriva av ärendena i de delar som avsåg förutsättningarna för privata aktörer att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser inom Göteborgs kommun och ett beslut om att skriva av ärendena i de delar som avsåg verksamheten inom Mölndals kommun.

Göteborgs stads parkering AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 304/2018

dnr 327/2018

Årtal

2018-2020