Innehåll på sidan

EasyPark Group AS och Mobility 1 SAS

Prövning av förvärv, dnr 142/2024 – EasyPark Group AS och Mobility 1 SAS.

Konkurrensverkets beslut

2024-03-26
(Dnr 142/2024)

Den 21 februari 2024 gjorde EasyPark Group AS (EasyPark) en frivillig anmälan till Konkurrensverket om förvärv av ensam kontroll över Mobility 1 SAS (Flowbird).

EasyPark är baserat i Norge och bedriver verksamhet i cirka 20 länder i Europa samt i USA och Australien. I Sverige tillhandahåller EasyPark mobila betallösningar för parkering och relaterade tjänster till offentliga och privata parkeringsoperatörer, det vill säga aktörer som äger eller ansvarar för förvaltning av parkeringar. EasyPark ingår avtal med parkeringsoperatörer och erbjuder sedan sina tjänster till konsumenter och företag som nyttjar parkeringsoperatörernas parkeringsplatser.

Det franska företaget Flowbird är verksamt i mer än 70 länder och erbjuder bland annat lösningar för att hantera och betala parkering. I Sverige utgörs Flowbirds verksamhet huvudsakligen av tillhandahållande av parkeringsautomater till parkeringsoperatörer. Flowbird erbjuder även en mobil betallösning men företagets verksamhet inom detta segment är begränsad.

EasyPark blir efter förvärvet den största leverantören i Sverige av både mobila betallösningar och parkeringsautomater – produkter som har nära anknytning till varandra. Konkurrensverket har bland annat utrett om EasyPark efter förvärvet skulle ha möjlighet och incitament att tillämpa en strategi i syfte att avskärma konkurrenter. Detta skulle kunna ske genom att EasyPark utnyttjar Flowbirds starka ställning inom parkeringsautomater som hävstång för att öka sin försäljning av mobila betallösningar till parkeringsoperatörer. Utredningen visar att parkeringsoperatörer tillämpar modeller som kan motverka sådan avskärmning, exempelvis genom så kallade auktorisationssystem, där alla leverantörer av betallösningar som uppfyller vissa villkor får leverera sina betaltjänster. Vissa parkeringsoperatörer har också valt att utveckla egna mobila betallösningar. Utredningen visar vidare att parkeringsoperatörers inköp av parkeringsautomater under flera år präglats av tillbakagång, liksom andelen betaltransaktioner som görs via parkeringsautomater. Denna nedåtgående trend väntas fortsätta vilket innebär att en eventuell avskärmningsstrategi skulle påverka en relativt liten och därtill krympande efterfrågan.

Konkurrensverkets sammantagna bedömning är att det anmälda företagsförvärvet inte är ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet eller en avsevärd del av landet. Det lämnas därför utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

EasyPark Group AS

Mobility 1 SAS

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 142/2024

Årtal

2024-2024