Innehåll på sidan

ApoEx AB

Utredning om missbruk av dominerande ställning, dnr 791/2015 – ApoEx AB

Konkurrensverkets beslut

2016-11-10
(Dnr 791/2015)

I ett klagomål till Konkurrensverket gjorde en distributör av läkemedel och förbrukningsvaror till vårdaktörer i Sverige gällande att distributörer eller tillverkare av läkemedel hade missbrukat en dominerande ställning genom att vägra leverera läkemedel till ett företags partihandelsverksamhet. Enligt klagomålet innebar detta att företagets parallellexport av läkemedel från Sverige helt hade upphört. Konkurrensverkets utredning har inte visat att det förelåg ett etablerat kontraktsförhållande när det gäller leveranser till företagets partihandlarverksamhet. Utredningen gav inte heller stöd för att det förelåg en konkurrensrättslig skyldighet att leverera till företaget som ny kund. Därmed saknades det stöd för att det förelåg en otillåten leveransavstängning eller leveransvägran enligt konkurrensreglerna. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

ApoEx AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Vård och omsorg

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 791/2015

Årtal

2015-2016