Innehåll på sidan

E.ON Energiinfrastruktur AB och Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Här kan du ta del av ärendena dnr 294/2023 och 642/2023, leverans av fjärrvärme.

Vad ärendena rör

Missbruk av dominerande ställning.

Varför ärendena prioriterats

Fråga om eventuellt exploaterande missbruk av dominerande ställning genom överprissättning av leverans av fjärrvärme.

Konkurrensverkets beslut

2024-05-03
(Dnr 294/2023 och 642/2023)

Konkurrensverket har utrett en misstanke om Eons eller Solörs fjärrvärmepriser kan anses utgöra ett missbruk av dominerande ställning i form av överprissättning.

Konkurrensverkets utredning visar att vare sig Solörs eller Eons priser och vinstmarginaler är väsentligt högre än jämförbara fjärrvärmenät. Samtidigt kan Solör, Eon och jämförbara fjärrvärmenäten betraktas som naturliga monopol där fjärrvärmebolagen har betydlig marknadsmakt. Konkurrensverket har i sin tillsyn observerat att fjärrvärmeföretagen möter svag konkurrens vilket riskerar att leda till höga priser. Det går därför inte att utesluta att fjärrmarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser. Konkurrensverkets sammantagna bedömning är att det inte är lämpligt att fortsätta utreda om särskilt Eon eller Solör har agerat i strid med förbudet mot missbruk av dominerande ställning.

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 294/2023

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 642/2023

Skrivelse till regeringen

Regeringen bör utreda behovet av reglering på fjärrvärmemarknaden för att skydda kunderna från höga fjärrvärmepriser.

Fjärrvärmemarknaden brukar beskrivas som ett naturligt monopol där fjärrvärmebolagen innehar betydande marknadsmakt. Konkurrensverket har i sin tillsyn observerat att fjärrvärmeföretag möter ett svagt konkurrenstryck, vilket riskerar att leda till höga priser. Kundkollektivet har generellt en utsatt position i förhållande till fjärrvärmenätens marknadsmakt. Marknadsförhållandena är sådana att det framstår som motiverat att stärka kundkollektivet i förhållande till fjärrvärmenäten på olika sätt, utöver tillsyn enligt konkurrenslagens förbudsreglering.

I syfte att skydda kundkollektivet från höga priser på fjärrvärmemarknaden rekommenderar Konkurrensverket att regeringen låter utreda behovet av reglering.

Ta del av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen, dnr 342/2024

 

E.ON Energiinfrastruktur AB

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 642/2023

dnr 294/2023

Årtal

2022-2024