Innehåll på sidan

AFAB m.fl.

Här kan du ta del av ärende dnr 726/2020 – AFAB m.fl.

Vad ärendet rör

Misstänkt horisontell överträdelse, misstänkt missbruk av dominerande ställning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet priorteras bland annat eftersom det finns skäl att anta en kon­kur­rens­be­gräns­ande ute­stäng­ning som minskar den faktiska eller poten­tiella kon­kur­rensen (avseende leve­rans av flyg­bränsle).

Det poten­tiella age­randet kan falla under både 2:1 och 2:7 kon­kur­rens­lagen (sam­för­stånd mellan kon­kur­renter eller beslut av enskilt före­tag som leder till den miss­tänkta ute­stäng­ningen).

Beslutet att priori­tera ärendet låser inte fast endera lag­rum eller utred­nings­spår.

Konkurrensverkets beslut

2021-09-22
(Dnr 726/2020)

Konkurrensverket har utrett om A Flygbränslehantering AB (AFAB) eller dess ägarbolag har begränsat nya leverantörers möjligheter att få tillträde till bolagets infrastruktur för hantering av flygbränsle på Arlanda flygplats.

Konkurrensverkets utredning har inte gett stöd för att en otillåten samordning har skett mellan ägarbolagen.

Transportstyrelsen har tillsynsansvar för de villkor och ersättningar för tillträde som AFAB ställer upp och har under Konkurrensverkets utredning inlett ett tillsynsärende mot AFAB. Konkurrensverkets misstankar avseende missbruk av dominerande ställning rör bland annat sådana villkor för tillträde som Transportstyrelsen utreder. Konkurrensverket har därför inte funnit skäl att fortsatt utreda misstankar rörande missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverket bedömer att det mot denna bakgrund saknas anledning att ytterligare utreda ärendet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Transportstyrelsens beslut

2022-03-03
(TSL 2021-1411)

Transportstyrelsen förelägger bolaget A Flygbränslehantering AB, AFAB, med ett vite om 14 miljoner kronor. Orsaken är att företaget ställer otillåtna krav på aktörer som vill nyttja bränsleanläggningen på Arlanda.

AFAB har möjlighet att överklaga Transportstyrelsens beslut.

Ta del av Transportstyrelsens pressmeddelande om beslutet

A Flygbränslehantering AB

Shell Aviation Sweden AB

Air BP Sweden AB

World Fuel Commodities Services (Ireland) Ltd

SAS Oil Sweden AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 726/2020

Årtal

2020-2021