Transparenslagen

Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., även kallad transparenslagen, innehåller bestämmelser som syftar till att ge Europeiska kommissionen insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet.

Vad är syftet med lagen?

EU-kommissionen utövar tillsyn över att medlemsstaterna följer EU:s statsstödsregler. För att EU-kommissionen ska kunna utöva tillsynen måste kommissionen kunna få insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna (stat, kommun och landsting) och offentliga företag, så kallad öppen redovisning.

EU-kommissionen måste även kunna få information om transaktionerna mellan konkurrensskyddad och icke-konkurrensskyddad verksamhet, så kallad separat redovisning.

Konkurrensverkets tillsyn

Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs och ska vid behov samla in det redovisningsmaterial som EU-kommissionen efterfrågar och lämna vidare materialet.

Konkurrensverket kan ålägga ett företag att uppfylla sina skyldigheter enligt transparenslagen. Ett sådant åläggande kan förenas med vite. Konkurrensverkets beslut om åläggande kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Konkurrensverket ska även årligen lämna en förteckning till Kommissionen över de offentliga företag inom tillverkningsindustrin som har en nettoomsättning av mer än 250 miljoner euro senaste räkenskapsåret.

Vilka omfattas av lagen?

Offentligt företag med en nettoomsättning över 40 miljoner euro

Med offentligt företag avses ett företag som det allmänna direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över på grund av ägarskap, finansiell medverkan eller de regler som gäller för företaget.

Lagen gäller för företag som något av de två senaste räkenskapsåren haft en nettoomsättning som överstigit 40 miljoner euro (tröskelvärdet). Vid beräkningen av omsättningen ska all omsättning som är kopplad till företagsverksamheten ingå. Omsättningen av annan verksamhet, som exempelvis förvaltningsuppgifter och myndighetsutövning, ska inte ingå i beräkningen.

Offentliga företag med en nettoomsättning som de två senaste räkenskapsåren understigit 40 miljoner euro omfattas inte av transparenslagen. Det gör inte heller företag som tillhandahåller tjänster som inte kan påverka handeln med andra EES-länder (samhandelsundantaget).

Vilka skyldigheter medför lagen?

Samtliga företag som omfattas av regelverket ska årligen låta sin revisor granska om en öppen och separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transperenslagen. Revisorn ska upprätta en rapport över granskningen. Rapporten ska lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvaltningsorgan på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen enligt tillämplig revisionsförfattning för företaget.

Redovisningar som upprättas enligt transparenslagen ska sändas in till Konkurrensverket om Konkurrensverket begär det. Av den anledningen måste handlingarna arkiveras under en viss tid.

Vad innebär öppen respektive separat redovisning?

Transparenslagen ställer krav på att företag ur sin redovisning kan särskilja verksamheten i tre olika delar och att företaget redovisar överföringar av medel, oavsett i vilken form de sker, mellan dessa tre delar.

Den offentliga verksamhet som inte omfattas av företagsbegreppet (icke-ekonomisk verksamhet) ska först kunna avskiljas från den verksamhet som omfattas av företagsbegreppet i EUF-fördragets mening. Därefter ska företagsverksamheten kunna delas in i konkurrensskyddad respektive konkurrensutsatt företagsverksamhet. En schematisk figur finns här nedanför.

Redovisningen av överföringar från icke företagsverksamhet till företagsverksamheten betecknas öppen redovisning. Redovisningen av överföringar mellan den konkurrensskyddade och den konkurrensutsatta företagsverksamheten betecknas separat redovisning.

Konkurrensskyddad verksamhet omfattar företag som fått exklusiv eller särskild rätt att utföra en tjänst eller verksamhet. Konkurrensskyddad verksamhet kan också omfatta företag som fått ersättning för att utföra en eller flera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Företag som fått ersättning för att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse omfattas inte av kravet på separat redovisning om ersättningen fastställts för en lämplig tidsperiod och beviljats enligt objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande kriterier. Skyldighet till separat redovisning enligt transparenslagen gäller inte heller för företag som redan omfattas av bestämmelser av motsvarande slag med EU-rättslig grund. 

Relaterad information