Innehåll på sidan

Uppsats om hur kvalifikationskrav påverkar konkurrens och pris vid upphandling av städtjänster belönad

Uppsatsen med titeln “The price of few tenders – Evidence from public procurement of internal cleaning services in Sweden” vinner andra pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2020. Den belönas med 15 000 kronor. Uppsatsen är skriven av Samielle Drake vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Publicerad den 10 december 2020.

Samielle Drake, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Foto: Tomas Raattamaa/Umeå universitet.

Vilket är ämnet för din uppsats?
– Min uppsats är skriven inom ämnet nationalekonomi, specifikt konkurrenseffekter och effekten av kvalifikationskrav inom offentlig upphandling av städtjänster. I uppsatsen behandlas ett antal mikroekonomiska teorier, med fokus på vinst- och nyttomaximering, inträdeskostnader och auktionsteori.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Mitt genuina intresse för offentlig upphandling och konkurrensfrågor växte fram under tiden jag arbetade som forskningsamanuens vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Arbetsuppgifterna bestod av att samla in datamaterial från upphandlingsdokument i offentliga upphandlingar av städtjänster för ett forskningsprojekt. Det insamlade datamaterialet bestod bland annat av information från förfrågningsunderlag och anbud. Intresset och nyfikenheten fick mig att fördjupa mig ytterligare i ämnet utanför mina ordinarie studier efter tjänsten. När jag sedan fick möjligheten att använda datamaterialet vid författandet av min magisteruppsats fanns inga tvivel – det var en självklarhet!

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Idén till uppsatsen växte fram under mastersstudierna, speciellt i samband med de mikroekonomiska kurserna där vi bland annat behandlade vinst- och nyttomaximering, asymmetrisk information samt auktionsteori.

Jag hade redan innan uppsatsprocessen start en förhållandevis god översikt avseende den forskning som tidigare genomförts inom området och ville hitta en utgångspunkt som potentiellt kunde leverera insikt till framtida rekommendationer inom offentlig upphandling. Mitt huvudsakliga syfte var att undersöka hur konkurrensen bland anbudsgivarna och de krav som ställs på dessa påverkar myndigheternas förmåga att nå det uppsatta målet att anskaffa högkvalitativa varor och tjänster till en rimlig kostnad. I uppsatsen kombinerades en tydlig presentation av relevanta teorier samt de underliggande orsakerna till den slutgiltiga ekonometriska metoden i analysen.

Datamaterialet som användes i analysen bestod av totalt 480 unika upphandlingar och över 2 000 anbud inom offentlig upphandling av städtjänster mellan åren 2015 och 2017. Det omfattande datamaterialet möjliggjorde analysen av hur anbudens storlek och antalet anbudsgivare påverkas av de kvalifikationskrav som ställs på anbudsgivarna, genom en instrumentvariabelregression.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i uppsatsen?
– Resultaten uppmärksammar att det finns kostnader direkt förenade med bristande konkurrens inom offentlig upphandling av städtjänster. Vad gäller kvalifikationskraven visar resultaten att dessa i många fall inte påverkar konkurrensgraden. Kvalifikationskraven visade sig däremot påverka anbudets storlek i många fall, dock inte i en enhetlig riktning. Resultatet visar även att lägsta pris som utvärderingsmetod ger lägre vinnande anbud jämfört med andra utvärderingsmetoder.

Min slutsats pekar mot att upphandlande myndigheter bör fokusera på att designa upphandlingsdokumenten för att skapa förutsättningar för god konkurrens snarare än att sänka kraven på anbudsgivarna, då resultaten visar att ökad konkurrens direkt sänker den slutliga kostnaden för upphandlingen. Ett förslag som lades fram var även att fokusera på att inkludera kvalifikationskrav avseende kvalitet, där möjlighet finns till intern eller extern kvalitetskontroll, i kombination med utvärderingsmetoden lägst pris för att garantera förväntad kvalitetsnivå till en rimlig kostnad.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Under höstterminen påbörjade jag min tredje termin på masterprogrammet i nationalekonomi vid Umeå universitet. Höstterminens planer fick för min del en oväntad vändning! Jag påbörjade nämligen forskningsutbildningen vid Handelshögskolan vid Umeå universitet i början av december, där jag får möjligheten att fortsätta fördjupa mina kunskaper inom offentlig upphandling och konkurrensfrågor.

Läs uppsatsen